Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλο το αποκαλυπτικό υλικό για το έγκλημα στα Τέμπη _με τον «Ριζοσπάστη» σε ειδική ένθετη έκδοση

Με τον σημε­ρι­νό «Ριζο­σπά­στη» 30–31 Μάρ­τη κυκλο­φο­ρεί ειδι­κή ένθε­τη έκδο­ση με συγκε­ντρω­μέ­νο το απο­κα­λυ­πτι­κό υλι­κό για το έγκλη­μα στα Τέμπη και η οποία _μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Ολό­κλη­ρο το Πόρι­σμα της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ στην Εξε­τα­στι­κή της Βουλής.
 • Την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα στη Βου­λή, στη συζή­τη­ση για τα Πορί­σμα­τα των κομ­μά­των στην Εξεταστική.
 • Άρθρα και απο­κα­λυ­πτι­κά δημο­σιεύ­μα­τα του «Ριζο­σπά­στη» για τις ευθύ­νες ΕΕ — κυβερνήσεων.
 • Το αφιέ­ρω­μα της εφη­με­ρί­δας στον έναν χρό­νο από το έγκλη­μα στα Τέμπη.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΚΕ – ΚΝΕ
Στη μάχη της εξόρ­μη­σης του «Ριζο­σπά­στη»

Δια­βά­στε στον
«Ριζο­σπά­στη του Σαββατοκύριακου» 

 • Απερ­για­κός ξεση­κω­μός στις 17 Απρί­λη η απά­ντη­ση στην κλο­πή του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος: Αυξή­σεις — κοροϊ­δία στον κατώ­τα­το μισθό, ενώ η ακρί­βεια καλ­πά­ζει. Με τον γνω­στό άθλιο νόμο Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε «αυξή­σεις» στον κατώ­τα­το μισθό, που ισο­δυ­να­μούν με «πάγω­μα» στα επί­πε­δα που βρι­σκό­ταν πριν από 15 χρό­νια! ΚΚΕ: Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στους εργα­τι­κούς αγώ­νες για πραγ­μα­τι­κές, ουσια­στι­κές, αξιο­πρε­πείς αυξή­σεις στους μισθούς. Αυτό είναι το μήνυ­μα σε κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις από την απερ­γία στις 17 Απρίλη.«Στο πόδι» τα σωμα­τεία για την πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση. Ενι­σχύ­ε­ται η δρά­ση και αγκα­λιά­ζει ακό­μα περισ­σό­τε­ρους χώρους και εργαζόμενους.
 • Πολυ­σέ­λι­δο αφιέ­ρω­μα: «Ματιές» στη Θεσ­σα­λία. Κυβέρ­νη­ση — Περι­φε­ρεια­κή Διοί­κη­ση: Βλέ­πουν την κατα­στρο­φή από τις πλημ­μύ­ρες ως «ευκαι­ρία» για ανα­συ­γκρό­τη­ση στα μέτρα μεγά­λων ομί­λων. Επι­τρο­πές πλημ­μυ­ρο­πα­θών: Δίνουν μάχη με τη «μού­χλα» της εγκα­τά­λει­ψης και της κρα­τι­κής αδια­φο­ρί­ας. Βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες — κτη­νο­τρό­φοι: Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται, με νέες δυνά­μεις και πιο πλού­σια πεί­ρα. Επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί: Απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση ολό­κλη­ρη η Θεσ­σα­λία. ΚΟ Θεσ­σα­λί­ας του ΚΚΕ: Πλα­τύ πολι­τι­κό άνοιγ­μα ενό­ψει των εκδη­λώ­σε­ων με τον Δ. Κουτσούμπα.
 • Εργα­ζό­με­νοι στη ΛΑΡΚΟ: Κέρ­δι­σαν μία ακό­μα ανά­σα, συνε­χί­ζουν τον μεγά­λο αγώνα.
 • Επί­σκε­ψη του Δ. Κου­τσού­μπα στην Κύπρο: Στο επί­κε­ντρο οι εξε­λί­ξεις στο Κυπρια­κό και στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.
 • Βάση της Σού­δας: Νέα έργα ανα­βάθ­μι­σης για τα πολε­μι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ.
 • ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ: Το άλλο Σάβ­βα­το η συναυ­λία για τους 200 της Και­σα­ρια­νής. Μιλούν στον «Ριζο­σπά­στη» η Μαρία Φαρα­ντού­ρη και η Φωτει­νή Βελεσιώτου.
 • 100 χρό­νια από τον θάνα­το του Λένιν: Το Σάβ­βα­το 30/3 η ημε­ρί­δα της ΚΝΕ στον Πει­ραιά. Με θέμα «Η νέα επο­χή στην τεχνο­λο­γία απαι­τεί μια νέα επο­χή στην κοι­νω­νία — Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώνα»
 • «Κρά­τος δικαί­ου»: Η Πολι­τεία των αφε­ντά­δων, το Δίκιο των αδικητάδων…
 • Κατα­δί­κες για Πισπι­ρί­γκου και Μίχο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο