Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«1940–1949: Δεκαετία όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα»: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην κατά­με­στη Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ στον Περισ­σό η ημε­ρί­δα με θέμα: «1940 — 1949: Δεκα­ε­τία όξυν­σης της ταξι­κής πάλης στην Ελλά­δα» που διορ­γά­νω­σε η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ.

Την ενδια­φέ­ρου­σα πρω­το­βου­λία παρα­κο­λού­θη­σαν μέλη και φίλοι του Κόμ­μα­τος, εργα­ζό­με­νοι, συντα­ξιού­χοι, νέοι, φοι­τη­τές και σπου­δα­στές. Στην ημε­ρί­δα παρα­βρέ­θη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Στο φουα­γιέ της κεντρι­κής Αίθου­σας Συνε­δρί­ων δια­κι­νού­νταν το Λεύ­κω­μα που έχει επι­με­λη­θεί η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, με τίτλο: «1944. Η Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και η ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη. Ντο­κου­μέ­ντα και διδάγ­μα­τα», μια έκδο­ση που φέρ­νει για πρώ­τη φορά στο φως ντο­κου­μέ­ντα της περιό­δου στην οποία αναφέρεται.

Στο  φουα­γιέ υπήρ­χε και έκθε­ση σε ταμπλό, με φωτο­γρα­φί­ες, χάρ­τες, φύλ­λα του «Ριζο­σπά­στη» και άλλα ντο­κου­μέ­ντα. Στιγ­μιό­τυ­πα από την κατο­χή, την οργά­νω­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης και του ένο­πλου αγώ­να, την απε­λευ­θέ­ρω­ση, την ένο­πλη ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη του 1944, που «ζωντά­νε­ψαν» στα μάτια όσων συμ­με­τεί­χαν στην ημε­ρί­δα, την κρί­σι­μη δεκα­ε­τία του ’40, που ήταν δεκα­ε­τία όξυν­σης της ταξι­κής πάλης στην Ελλάδα.

kke perissos 23 11 19 2

Τους συμ­με­τέ­χο­ντες στην ημε­ρί­δα καλω­σό­ρι­σε η Βαγ­γε­λιώ Σεφέ­ρη, μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής, σημειώ­νο­ντας ότι στό­χος είναι όχι μόνο η ανά­δει­ξη της ιστο­ρι­κής αλή­θειας, αλλά και να απο­τε­λέ­σει υλι­κό για εξα­γω­γή συμπε­ρα­σμά­των για τους αγώ­νες και την ταξι­κή πάλη σήμερα.

Την κεντρι­κή ομι­λία στην ημε­ρί­δα της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ έκα­νε η Ελέ­νη Μπέλ­λου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και είχε θέμα: «Η στρα­τη­γι­κή του ΚΚΕ την περί­ο­δο 1940 — 1949».

Τη δεύ­τε­ρη ομι­λία στην ημε­ρί­δα έκα­νε ο Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, με θέμα: «Η οργα­νω­τι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και η πορεία του ΚΚΕ την περί­ο­δο 1940 — 1949», στην οποία, ξεκι­νώ­ντας, ανα­φέρ­θη­κε στην κατά­στα­ση που βρή­κε το Κόμ­μα η έναρ­ξη της κατοχής.

Ο πρώ­τος κύκλος ολο­κλη­ρώ­θη­κε με ομι­λία από τον Χάρη Ραζά­κο, συνερ­γά­τη του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιο διδά­κτο­ρα Ιστο­ρί­ας, που είχε θέμα: «Οι αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις και οι διε­θνείς σύμ­μα­χοί τους την περί­ο­δο 1940 — 1949».

Ο Β’ κύκλος της Ημε­ρί­δας άνοι­ξε με ομι­λία από τον Νίκο Μαυ­ρο­κέ­φα­λο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και με θέμα: «Η ουτο­πία της “Εθνι­κής Ενό­τη­τας” και η δρά­ση του εργα­τι­κού κινή­μα­τος».

Στη συνέ­χεια, το λόγο πήρε ο Ανα­στά­σης Γκί­κας,  μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και διδά­κτο­ρας Ιστο­ρί­ας, με την ομι­λία του να έχει θέμα: «Η σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη του 1944 στην Αθή­να και στις άλλες περιο­χές της Ελλά­δας».

Κλεί­νο­ντας το Β’ Κύκλο, ο Θοδω­ρής Σκο­λα­ρί­κος, μέλος του Γρα­φεί­ου της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομι­λία με θέμα: «Ο ΕΛΑΣ της Αθή­νας και του Πει­ραιά».

Με το θέμα «Η συμ­βο­λή των γυναι­κών στους αγώ­νες της περιό­δου» άνοι­ξε ο τρί­τος κύκλος της ημε­ρί­δας από τη Φιλιώ Τόλια, συνερ­γά­τη του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φια διδά­κτο­ρα Ιστο­ρί­ας, να ανα­φέ­ρε­ται στην ιδιαί­τε­ρη δου­λειά που ανέ­πτυ­ξε το Κόμ­μα στις γυναί­κες εκεί­να τα χρόνια.

Ο Βασί­λης Μόσχος, συνερ­γά­της του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και διδά­κτο­ρας Ιστο­ρί­ας, πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομι­λία με θέμα: «Η στά­ση και η δρά­ση των καλ­λι­τε­χνών».

Η ημε­ρί­δα ολο­κλη­ρώ­θη­κε με ομι­λία από τον Δημή­τρη Ξεκα­λά­κη, μέλος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ και της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, που είχε θέμα: «Από τη Βάρ­κι­ζα στην ταξι­κή σύγκρου­ση 1946 — 1949».

Η εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης του Λευ­κώ­μα­τος που έχει επι­με­λη­θεί η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, με τίτλο «1944. Η Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και η ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη. Ντο­κου­μέ­ντα και διδάγ­μα­τα» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 15 Δεκέμ­βρη, στις 7.00 μ.μ. στο γήπε­δο «Σπόρτιγκ»και θα ολο­κλη­ρω­θεί με μεγά­λη συναυ­λία αφιε­ρω­μέ­νη στο αντάρ­τι­κο τρα­γού­δι. Συμ­με­τέ­χουν: Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Στά­θης Δρο­γώ­σης, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Νατά­σα Μου­σά­δη, Μαριάν­να Πολυ­χρο­νί­δη, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Διο­νύ­σης Τσα­κνής, Μανώ­λης Φάμελ­λος. Ενορ­χή­στρω­ση: Θύμιος Παπαδόπουλος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο