Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

24 Νοεμβρίου 1985: Μακελειό στη Μάλτα καθ’ υπόδειξη των ΗΠΑ

Οι αερο­πει­ρα­τεί­ες στο προ­σκή­νιο. Στις 14 του Ιού­νη δύο Αρα­βες κατα­λαμ­βά­νουν αερο­σκά­φος της αμε­ρι­κα­νι­κής εται­ρί­ας TWA λίγη ώρα μετά την απο­γεί­ω­σή του από το αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού. Μετά από μια πραγ­μα­τι­κή Οδύσ­σεια των επι­βα­τών και των μελών του πλη­ρώ­μα­τος, η αερο­πει­ρα­τεία τελειώ­νει στις 30 του Ιού­νη στη Δαμα­σκό. Η υπό­θε­ση αυτή ήταν η αφορ­μή για την έκδο­ση «ταξι­διω­τι­κής οδη­γί­ας» από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, με την οποία οι Αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες καλού­νταν να μην επι­σκέ­πτο­νται την Ελλά­δα, ενώ ζητού­νταν από τις αερο­πο­ρι­κές εται­ρί­ες να μην πραγ­μα­το­ποιούν πτή­σεις προς το αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού, λόγω των «ελλι­πών μέτρων ασφαλείας».

Στις 23 του Νοέμ­βρη μια νέα αερο­πει­ρα­τεία ξεκι­νά από το Ελλη­νι­κό. Πέντε άνδρες, που αυτο­α­πο­κα­λού­νται μέλη της «Αιγυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης», κατα­λαμ­βά­νουν ένα αερο­σκά­φος των αιγυ­πτια­κών αερο­γραμ­μών που εκτε­λεί την πτή­ση Αθή­να — Κάι­ρο λίγο μετά την απο­γεί­ω­σή του από το αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού και, υπό την απει­λή όπλων, ανα­γκά­ζουν τον πιλό­το να προ­σγειω­θεί στο αερο­δρό­μιο Λού­κα της Μάλ­τας. Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Μάλ­τας αρνεί­ται να ικα­νο­ποι­ή­σει το αίτη­μα των αερο­πει­ρα­τών για ανε­φο­δια­σμό του αερο­σκά­φους και αυτοί απα­ντούν με την εκτέ­λε­ση επτά επιβατών. 

Τα χαρά­μα­τα της 24ης του Νοέμ­βρη φθά­νουν στο αερο­δρό­μιο 75 Αιγύ­πτιοι κομά­ντος, συνο­δευό­με­νοι από τρεις Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τι­κούς. Γύρω στις 8 το βρά­δυ 25 κομά­ντος προ­χω­ρούν σε μια πραγ­μα­τι­κά εγκλη­μα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση εφό­δου: παρα­βιά­ζουν τις εισό­δους της ατρά­κτου χρη­σι­μο­ποιώ­ντας εκρη­κτι­κά. Οι αερο­πει­ρα­τές απα­ντούν με ρίψη χει­ρο­βομ­βί­δων και οι επι­βά­τες βρί­σκο­νται μετα­ξύ δια­σταυ­ρού­με­νων πυρών. Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες θα δηλώ­σουν ότι οι κομά­ντος πυρο­βο­λού­σαν μέσα στο αερο­σκά­φος ή και στο διά­δρο­μο προ­σγεί­ω­σης κατά των πανι­κό­βλη­των επι­βα­τών που προ­σπα­θού­σαν να δραπετεύσουν. 

Ο απο­λο­γι­σμός της τρα­γω­δί­ας είναι 60 νεκροί, εκ των οποί­ων 8 παι­διά και ένα βρέ­φος 16 μηνών, και 26 τραυ­μα­τί­ες. Σκο­τώ­νο­νται επί­σης και τέσ­σε­ρις αερο­πει­ρα­τές. Με προ­κλη­τι­κή ανα­κοί­νω­σή της, η κυβέρ­νη­ση της Αιγύ­πτου προ­σπα­θεί να καλύ­ψει την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των στρα­τιω­τών και χαρα­κτη­ρί­ζει επι­τυ­χη­μέ­νη την επι­χεί­ρη­ση, η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με τη στή­ρι­ξη των κυβερ­νή­σε­ων του Ισρα­ήλ, της Αγγλί­ας και των ΗΠΑ. 

Λίγες μέρες πριν την επί­θε­ση των Αιγυ­πτί­ων κομά­ντος, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Τζορτζ Σουλτς, σε τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη είχε εκφρά­σει την άπο­ψη ότι ο μονα­δι­κός απο­τε­λε­σμα­τι­κός τρό­πος για την πάτα­ξη των τρο­μο­κρα­τών είναι «να τους αντι­με­τω­πί­σεις με καρα­μπί­να με διπλή κάννη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο