Περιήγηση: CIA

Επικαιρότητα
«Ελ. Βενιζέλος»: Αίσιο τέλος με το αεροσκάφος της Emirates — Δεν βρέθηκε ύποπτος

Συνο­δεία δύο μαχη­τι­κών F‑16, προ­σγειώ­θη­κε στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» το αερο­σκά­φος της Emirates που πραγ­μα­το­ποιού­σε την πτή­ση  ΕΚ 209 με …

Διεθνή
CIA και Γερμανία κατασκόπευαν επί δεκαετίες εκατοντάδες χώρες

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές και γερ­μα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες επί δεκα­ε­τί­ες κατα­σκό­πευαν πάνω από 100 χώρες μέσω μίας ελβε­τι­κής εται­ρεί­ας κωδι­κο­ποι­η­τών και κρυπτογράφησης…

Διεθνή
Οι Ταλιμπάν ανέβαλαν την ευθύνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν και αξιωματικοί της CIA (ΒΙΝΤΕΟ)

Το αερο­σκά­φος που συνε­τρί­βη σήμε­ρα στο ανα­το­λι­κό Αφγα­νι­στάν σε περιο­χή που ελέγ­χε­ται από τους Ταλι­μπάν, ανή­κει στον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό, δηλώνουν…

Διεθνή
Ο Πομπέο παραδέχεται καθοδήγηση της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας — Επιλογή της CIA o Γκουαϊδό

Την παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ στα εσω­τε­ρι­κά της αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας ούτως ώστε να δια­μορ­φω­θεί ενιαίο αντι­πο­λι­τευ­τι­κό μέτω­πο με στό­χο την ανα­τρο­πή της…