Περιήγηση: CIA

Διεθνή
Πούτιν: Η ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι «αδύνατη» ‑Το σαμποτάζ στον Nord Stream έργο της CIA

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν υπο­στή­ρι­ξε, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε την Τρί­τη στον αμε­ρι­κα­νό δημο­σιο­γρά­φο Τάκερ Κάρλ­σον και μετα­δό­θη­κε χθες…

Διεθνή
Η Κίνα ανακοίνωσε πως αποκάλυψε «υπόθεση κατασκοπείας» επ’ ωφελεία της CIA

Οι αρχές της Κίνας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα πως πρό­σφα­τα ανα­κά­λυ­ψαν «υπό­θε­ση κατα­σκο­πεί­ας» επ’ ωφε­λεία της κεντρι­κής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών των ΗΠΑ, της…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Απόρρητα έγγραφα των ΗΠΑ για την εξέλιξη του πολέμου και παρακολουθήσεις «συμμάχων»

Σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα προ­κύ­πτουν από τις διαρ­ρο­ές απόρ­ρη­των εγγρά­φων του υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας των ΗΠΑ και αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών, που αφο­ρού­σαν κυρίως…

Ιστορία
Αποκάλυψη: Με καθοδήγηση της CIA πρώην Ναζί είχαν μυστικό στρατό για να πολεμήσει κατά της ΕΣΣΔ και των κομμουνιστών

Την ύπαρ­ξη ενός μυστι­κού στρα­τού, απο­τε­λού­με­νου από επί­λε­κτους πρώ­ην αξιω­μα­τι­κούς και στρα­τιώ­τες των ναζί, που εμφο­ρού­νταν από έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό και…

Επικαιρότητα
«Ελ. Βενιζέλος»: Αίσιο τέλος με το αεροσκάφος της Emirates — Δεν βρέθηκε ύποπτος

Συνο­δεία δύο μαχη­τι­κών F‑16, προ­σγειώ­θη­κε στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» το αερο­σκά­φος της Emirates που πραγ­μα­το­ποιού­σε την πτή­ση  ΕΚ 209 με …

Διεθνή
CIA και Γερμανία κατασκόπευαν επί δεκαετίες εκατοντάδες χώρες

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές και γερ­μα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες επί δεκα­ε­τί­ες κατα­σκό­πευαν πάνω από 100 χώρες μέσω μίας ελβε­τι­κής εται­ρεί­ας κωδι­κο­ποι­η­τών και κρυπτογράφησης…