Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη

Με την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή — αντι­πο­λε­μι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 22 Μάη 2016 και θα ξεκι­νή­σει 11:00πμ μπρο­στά από το ΝΑΤΟϊ­κό στρα­τη­γείο, που έχει εγκα­τα­στα­θεί στο πρώ­ην 3ο Σώμα Στρα­τού και θα κατα­λή­ξει στο μνη­μείο του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, κορυ­φώ­νο­νται φέτος οι εκδη­λώ­σεις της Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΔΥΕΘ).

Εκδη­λώ­σεις που, όπως σημεί­ω­σε η Γραμ­μα­τεία της ΕΔΥΕΘ σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που παρα­χώ­ρη­σε την Δευ­τέ­ρα 16 Μάη, είναι αφιε­ρω­μέ­νες στον αγώ­να για την ειρή­νη με κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη και ισό­τη­τα όλων των ανθρώ­πων, ανε­ξάρ­τη­τα από κατα­γω­γή και θρή­σκευ­μα, από φύλ­λο και χρώ­μα του δέρ­μα­τος. Εκδη­λώ­σεις ενά­ντια στον ρατσι­σμό, το σωβι­νι­σμό και το φυλε­τι­κό μίσος ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τους πολέ­μους, που γεν­νά, ενά­ντια στην κατα­στρο­φή, τη φτώ­χεια και την πεί­να, ενά­ντια στην υπο­τί­μη­ση της ανθρώ­πι­νης ζωής και ύπαρξης.

«Αγώ­νας Δρό­μου» χωρίς χορη­γούς και σπόνσορες

Για τρί­τη κατά σει­ρά χρο­νιά η ΕΔΥΕΘ, στα πλαί­σια των καθιε­ρω­μέ­νων εκδη­λώ­σε­ών της του μήνα Μάη, οργα­νώ­νει «Αγώ­να Δρό­μου» προς τιμή του δολο­φο­νη­μέ­νου, το 1963 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Αντι­προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Γρη­γό­ρη Λαμπράκη.

Ο «Αγώ­νας Δρό­μου» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 19 Μάη με σημείο εκκί­νη­ση από την πύλη του Νοσο­κο­μεί­ου ΑΧΕΠΑ – ώρα 6:30 το από­γευ­μα και τερ­μα­τι­σμό στο Μνη­μείο του Γρ. Λαμπρά­κη (Ερμού και Βενι­ζέ­λου). Η από­στα­ση εκτι­μά­ται, ότι είναι περί­που 2,5χλμ.

Ήδη πλή­θος ανθρώ­πων του Αθλη­τι­σμού και φορείς, παι­διά, νεο­λαί­οι και άνθρω­ποι δια­φό­ρων ηλι­κιών, έχουν αντα­πο­κρι­θεί στο κάλε­σμα της ΕΔΥΕΘ σημειώ­νο­ντας, ότι πρό­κει­ται για μια ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κή πρω­το­βου­λία, που ταυ­τό­χρο­να στέλ­νει το μήνυ­μα, ότι ο αθλη­τι­σμός δεν είναι εμπόρευμα.

Ήδη μέχρι στιγ­μής την πρω­το­βου­λία χαι­ρε­τί­ζουν ο Σύν­δε­σμος Ελλη­νι­κών Γυμνα­στι­κών Αθλη­τι­κών Σωμα­τεί­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης — ΣΕΓΑΣ, η Ένω­ση Ποδο­σφαι­ρι­κών Σωμα­τεί­ων Μακε­δο­νί­ας ΕΠΣΜ, η Ένω­ση Καλα­θο­σφαι­ρι­κών Σωμα­τεί­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης — ΕΚΑΣΘ, ο Πανελ­λή­νιος Σύν­δε­σμος Αθλη­τι­κού Τύπου, καθώς και άνθρω­ποι του αθλη­τι­σμού, όπως ο παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής Σάβ­βας Κωφί­δης κ.α.

«Το ιδα­νι­κό και το δικαί­ω­μα της ειρη­νι­κής ζωής, της σωμα­τι­κής άσκη­σης, της πνευ­μα­τι­κής καλ­λιέρ­γειας, του συνα­γω­νι­σμού και της ευγε­νούς άμιλ­λας, μπο­ρεί να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για όλα τα παι­διά, για όλους τους νέους ανθρώ­πους μόνο όταν η ανθρω­πό­τη­τα απαλ­λα­γεί από την κατα­πί­ε­ση του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, που ζού­με, αυτό που γεν­νά­ει τους πολέ­μους, την κατα­στρο­φή, τη φτώ­χεια και την υπο­τί­μη­ση της ανθρώ­πι­νης ύπαρ­ξης. Αυτό γίνε­ται ακό­μη πιο επί­και­ρο σήμε­ρα, που τα σύν­νε­φα ενός γενι­κευ­μέ­νου πολέ­μου πυκνώ­νουν ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στην περιο­χή μας, θέτο­ντας σε θανά­σι­μο κίν­δυ­νο το ειρη­νι­κό μέλ­λον της νεο­λαί­ας και του λαού μας, των λαών όλων των γει­το­νι­κών χωρών. Στην προ­ο­πτι­κή αυτού του ζοφε­ρού μέλ­λο­ντος είναι υπο­χρέ­ω­σή μας να αντι­δρά­σου­με όλοι». Αυτό τόνι­σε κατά την συνέ­ντευ­ξη ο Νίκος Ζώκας, αντι­πρό­ε­δρος της ΕΕΔΥΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΕΔΥΕΘ.

Στην συνέ­ντευ­ξη τύπου, συγ­χαί­ρο­ντας την ΕΔΥΕΘ για αυτόν τον αγώ­να δρό­μου, που καθιε­ρώ­νε­ται πλέ­ον ως θεσμός στην πόλη χωρίς να επι­βά­λει σπόν­σο­ρες και χορη­γούς, που ανα­γκά­ζουν τους συμ­με­τέ­χο­ντες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη και μετα­τρέ­πουν τον αθλη­τι­σμό σε εμπό­ρευ­μα μίλη­σαν: ο Πανα­γιώ­της Δημαρ­χό­που­λος, μέλος του ΔΣ της ΕΠΣΜ, ο Γιώρ­γος Τσιν­τζι­λής, μέλος του ΔΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Πανα­γιώ­της Χαρα­λα­μπί­δης, μέλος του Πανελ­λή­νιου Συν­δέ­σμου Αθλη­τι­κού Τύπου και ο Πανα­γιώ­της Γεωρ­γά­κας, πρώ­ην αθλη­τής και προ­πο­νη­τής, ψυχί­α­τρος και τέως επι­στη­μο­νι­κά υπεύ­θυ­νος του προ­γράμ­μα­τος απε­ξάρ­τη­σης «ΑΡΓΩ» του ΨΝΘ.

Οι δηλώ­σεις συμ­με­το­χής και οι δηλώ­σεις στή­ρι­ξης του «ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ» θα συνε­χι­στούν μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή. Όσοι θέλουν να δηλώ­σουν συμ­με­το­χή ή να μάθουν λεπτο­μέ­ρειες για τη διορ­γά­νω­ση μπο­ρούν ν’ απευ­θυν­θούν στα τηλ.: 698.723.5644 & 697.979.8500.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο