Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα blues της φυλακής

Επι­μέ­λεια: Κων­στα­ντί­νος Δέδες //

Τα blues κομ­μά­τια συνή­θως μιλούν για τον πόνο, την λύπη, την απώ­λεια και τις ατυ­χί­ες της ζωής. H μου­σι­κή αυτή, άλλω­στε, γεν­νή­θη­κε στον Νότο, εκεί όπου υπήρ­χε δου­λεία, εκεί που η Αμε­ρι­κή έδει­χνε το κακό της πρό­σω­πo απέ­να­ντι στους αφρο­α­με­ρι­κα­νούς. Για όλα αυτά θέλη­σαν να μιλή­σουν και οι κρα­τού­με­νοι από τις σωφρο­νι­στι­κές φυλα­κές του Mississippi. Μίλη­σαν μέσα από τη μου­σι­κή που εκεί­νοι έφε­ραν στη ζωή. Μίλη­σαν μέσα από τα blues.

*Οι ηχο­γρα­φή­σεις έγι­ναν το 1947 στις σωφρο­νι­στι­κές φυλα­κές του Mississippi στο Parchman. Όλοι όσοι έλα­βαν μέρος σε αυτές, ήταν μαύ­ροι κρα­τού­με­νοι που δού­λευαν συγ­χρό­νως σε μεγά­λες εκτά­σεις γης στο Yazoo Delta με σκο­πό την παρα­γω­γή βαμβακιού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο