Περιήγηση: Οικονομία

Οικονομία
ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΤΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ — Ιλιγγιώδη κέρδη για τις τράπεζες, πλειστηριασμοί και χρέη για τα λαϊκά νοικοκυριά

Δυσθε­ώ­ρη­τα κέρ­δη δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων απο­κό­μι­σαν οι τρά­πε­ζες το 2023, την ώρα που τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά προ­σπα­θούν να επι­βιώ­σουν από τα χρέη,…

Επικαιρότητα
Νοικοκυριά 🆘 Ένα στα δύο περιμένει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης το 2024

Η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των νοι­κο­κυ­ριών επι­δει­νώ­θη­κε το 2023, ενώ οι προσ­δο­κί­ες για το μέλ­λον έχουν αρνη­τι­κό πρό­ση­μο για δεύ­τε­ρο συνεχόμενο…