Περιήγηση: Σαν Σήμερα

Σαν Σήμερα
«Γεύση» μιας άλλη εποχής

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αρχές δεκα­ε­τί­ας του 1950. Στο τρέ­νο (Ηλε­κτρι­κό), αρκε­τοί ποδο­σφαι­ρι­στές του Ολυ­μπια­κού με προ­ο­ρι­σμό το γήπε­δο Καραϊσκάκη,…

Πρόσωπα
Διδώ Σωτηρίου

Η Διδώ Σωτη­ρί­ου γεν­νή­θη­κε το Φλε­βά­ρη του 1909 στο Αϊδί­νι της Μικράς Ασί­ας. Ο πατέ­ρας της (Ευάγ­γε­λος Παπ­πάς), γεν­νη­μέ­νος κι…