Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορνήλιος Καστοριάδης: Διακήρυττε το σοσιαλισμό, αλλά επέλεξε τη βαρβαρότητα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Σήμε­ρα, 26 Δεκέμ­βρη, συμπλη­ρώ­νο­νται 20 χρό­νια από το θάνα­το του φιλό­σο­φου, οικο­νο­μο­λό­γου και ψυχα­να­λυ­τή Κορ­νή­λιου Καστο­ριά­δη. Γεν­νη­μέ­νος στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη το 1922, το συγ­γρα­φι­κό έργο του Καστο­ριά­δη απο­τε­λεί μέχρι σήμε­ρα σημείο ανα­φο­ράς για τον πολι­τι­κό χώρο του λεγό­με­νου «ελευ­θε­ρια­κού σοσια­λι­σμού» και των αυτο­προσ­δοιο­ρι­ζό­με­νων ως κινη­μά­των «αυτο­νο­μί­ας» (αμε­σο­δη­μο­κρα­τι­κά). Πράγ­μα­τι, όντας πολυ­γρα­φό­τα­τος σε ένα ευρύ φάσμα ζητη­μά­των της πολι­τι­κής φιλο­σο­φί­ας, ο Καστο­ριά­δης καθιε­ρώ­θη­κε, ιδιαί­τε­ρα τις δεκα­ε­τί­ες 1960–80, ως ένας απ’ τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της ριζο­σπα­στι­κής γαλ­λι­κής και ευρω­παϊ­κής διανόησης. 

Δεν είναι στους σκο­πούς του παρό­ντος άρθρου η κρι­τι­κή ανά­λυ­ση του φιλο­σο­φι­κού-επι­στη­μο­νι­κού έργου του Κ. Καστο­ριά­δη- αυτό απο­τε­λεί εκ των πραγ­μά­των αντι­κεί­με­νο ευρύ­τε­ρης ακα­δη­μαϊ­κής έρευ­νας. Ωστό­σο, η επέ­τειος του θανά­του του, μας δίνει την ευκαι­ρία να θυμη­θού­με πτυ­χές της ζωής και δρά­σης του Καστο­ριά­δη που ανα­δει­κνύ­ουν το πολι­τι­κό “ποιόν” του φιλο­σό­φου και τις πραγ­μα­τι­κές αξί­ες τις οποί­ες ο ίδιος πρέ­σβευε. Ποιός ήταν, λοι­πόν, ο «ριζο­σπά­στης δια­νοη­τής» Καστοριάδης; 

Η πρώ­τη επα­φή του Κ.Καστοριάδη με το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα ήταν ελπι­δο­φό­ρα. Εν μέσω της μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας, το 1937, έγι­νε μέλος της ΟΚΝΕ και το 1941 μέλος του ΚΚΕ. Η συνέ­χεια ωστό­σο έμελ­λε να σημά­νει το ορι­στι­κό πέρα­σμα του νεα­ρού τότε, φοι­τη­τή της Νομι­κής Σχο­λής, Καστο­ριά­δη στην αντί­δρα­ση και την αμε­τά­κλη­τη ρήξη με το μαρ­ξι­σμό-λενι­νι­σμό. Το 1943 προ­σχώ­ρη­σε στην τρο­τσκι­στι­κή ομά­δα υπό τον Άγι Στί­να, ανα­πτύσ­σο­ντας εχθρι­κές από­ψεις απέ­να­ντι στην ηρω­ϊ­κή δρά­ση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών αντι­λή­ψε­ων που επω­ά­ζο­νταν ιδε­ο­λο­γι­κά στην σκέ­ψη του Καστο­ριά­δη απο­τε­λεί η θέση του για μια απ’ τις κορυ­φαί­ες στιγ­μές της ιστο­ρί­ας του λαϊ­κού-επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας, τα γεγο­νό­τα του Δεκέμ­βρη 1944. Σύμ­φω­να, λοι­πόν, με τον Κ.Καστοριάδη, ο ηρω­ϊ­κός Δεκέμ­βρης του 1944 απο­τε­λού­σε «από­πει­ρα στα­λι­νι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος»!. Να τι έλε­γε σε συνέ­ντευ­ξη του το 1990: «[…] ποτέ δεν είχα δια­φω­νί­ες με τον Στί­να, με την εξαί­ρε­ση του Στα­λι­νι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του Δεκέμ­βρη του 44. Ο Στί­νας θεω­ρού­σε ότι ήταν στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, που κατ’ εμέ δεν είχε νόη­μα. Εγώ αντι­θέ­τως θεω­ρού­σα, για να μην μπω σε λεπτο­μέ­ρειες, ότι αυτή η από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος είχε ως στό­χο να ιδρύ­σει στην Ελλά­δα αυτό που αργό­τε­ρα θα ονο­μα­ζό­ταν λαί­κή δημο­κρα­τία, δηλα­δή, την αρπα­γή της εξου­σί­ας από τους Στα­λι­νι­στές ώστε να ιδρυ­θεί μια ρωσι­κού τύπου κοι­νω­νία, με τις απα­ραί­τη­τες βέβαια τοπι­κές παραλ­λα­γές». [1] 

Ο ηρωϊκός ένοπλος αγώνας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το Δεκέμβρη του 1944 ήταν... «σταλινικό πραξικόπημα», σύμφωνα με τον Κ.Καστοριάδη.

Ο ηρω­ϊ­κός ένο­πλος αγώ­νας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το Δεκέμ­βρη του 1944 ήταν… «στα­λι­νι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα» σύμ­φω­να με τον Κ.Καστοριάδη.

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη, ο Καστο­ριά­δης δεν κρύ­βει το μίσος του για το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας επι­χει­ρή­μα­τα που εύκο­λα συνα­ντά κανείς στην κλασ­σι­κή ακρο­δε­ξιά ρητο­ρι­κή: «Είχα πολύ ξεκά­θα­ρες πεποι­θή­σεις από το Δεκέμ­βρη του ’44: Η εκτί­μη­ση μου, που είναι προ­φα­νώς ορθή, είναι πως αν οι Στα­λι­νι­κοί είχαν νική­σει στην Ελλά­δα θα τη μετέ­τρε­παν σε Γιου­γκο­σλα­βία η Βουλ­γα­ρία. Ήταν εξαι­τί­ας του αγγλι­κού στρα­τού που δεν ήταν σε θέση να το πρά­ξουν» [2]. Άλλω­στε, για τον «επα­να­στά­τη φιλό­σο­φο» Καστο­ριά­δη, το Δεκέμ­βρη του 1944, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ «προ­σπα­θού­σε να κατα­λά­βει την εξου­σία με τα όπλα, έσφα­ζε τους πάντες και τα πάντα» (Ομι­λία στη Νομι­κή Σχο­λή, 1989). Αντι­κομ­μου­νι­σμός του «κον­σερ­βο­κου­τιού», σε ριζο­σπα­στι­κό ακα­δη­μαϊ­κό περι­τύ­λιγ­μα, δια χει­ρός Καστοριάδη. 

Σε άλλη συνέ­ντευ­ξη του το 1990, ανα­φε­ρό­με­νος στον απερ­χό­με­νο τότε ΓΓ του ΚΚΕ, τον αεί­μνη­στο Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη, ο Καστο­ριά­δης σημεί­ω­νε μετα­ξύ άλλων: «Και απλώς η τύχη το ‘φερε γι’ αυτούς (σ.σ. Φλω­ρά­κης) ότι δεν ήταν οι ίδιοι ενερ­γοί δήμιοι, δηλα­δή αν είχαν έρθει έτσι τα πράγ­μα­τα στην Ελλά­δα, θα είχα­νε σκο­τώ­σει όσο κόσμο είχα­νε σκο­τώ­σει ο Χόνε­κερ και οι Ρώσοι κλπ, θα είχα­νε κάνει τα ίδια». Και συνε­χί­ζο­ντας με σκε­πτι­κό που θα ζήλευαν και τα ναζι­στοει­δή της Χρυ­σής Αυγής, υπο­γράμ­μι­ζε: «Το τι κάνα­νε με τους στό­χους που κυριαρ­χού­σα­νε στο ΕΑΜ και στις συνοι­κί­ες τις Αθή­νας. Κατ’ ουσί­αν, στην Αθή­να απ’ το ’43 και μετά, οι Γερ­μα­νοί ήταν στο κέντρο της πόλης και τη νύχτα βάζα­νε περι­πο­λί­ες και γύρω γύρω η Αθή­να έβρα­ζε με το ΕΑΜ που έκα­νε ό,τι ήθε­λε και σκό­τω­νε όσους ήθε­λε» (!!!). [3]

Το 1945 ο Κ.Καστοριάδης εγκα­τέ­λει­ψε την Ελλά­δα για το Παρί­σι, όπου έζη­σε μέχρι το θάνα­το του. Το 1948 πρω­το­στά­τη­σε στην ίδρυ­ση της «επα­να­στα­τι­κής» — βαθιά αντι­λε­νι­νι­στι­κής, αντι­σο­βιε­τι­κής- ομά­δας «Socialisme ou Barbarie» (Σοσια­λι­σμός ή Βαρ­βα­ρό­τη­τα), η οποία το διά­στη­μα 1949–1965 εξέ­δι­δε το ομώ­νυ­μο περιο­δι­κό. Αναμ­φί­βο­λα, ένα αξιο­μνη­μό­νευ­το στοι­χείο της δρά­σης του Καστο­ριά­δη στη Γαλ­λία είναι το γεγο­νός πως, αν και ηγε­τι­κό μέλος της εν λόγω επα­να­στα­τι­κής ομά­δας, ο ίδιος κατά­φε­ρε παράλ­λη­λα (απ’ το 1949 ως το 1970) να εργά­ζε­ται ως οικο­νο­μο­λό­γος στον Οργα­νι­σμό για την Ευρω­παϊ­κή Οικο­νο­μι­κή Συνερ­γα­σία (σημε­ρι­νός ΟΟΣΑ). Το πως ένας εργα­ζό­με­νος σε έναν βαθύ­τα­τα ιμπε­ρια­λι­στι­κό οργα­νι­σμό ήταν ταυ­τό­χρο­να αρχη­γός επα­να­στα­τι­κής ομά­δας είναι κάτι που δεν είμα­στε σε θέση να απα­ντή­σου­με. Ο Καστο­ριά­δης βέβαια φρό­ντι­ζε να καλύ­πτει την πραγ­μα­τι­κή του ταυ­τό­τη­τα, υπο­γρά­φο­ντας τα πολι­τι­κά του κεί­με­να με ψευ­δώ­νυ­μα (Pierre Chaulieu, Paul Cardan, Coudray), ενώ απέ­φευ­γε να συμ­με­τά­σχει σε δημό­σιες εκδη­λώ­σεις του «Socialisme ou Barbarie».

Τις δεκα­ε­τί­ες 1950–60 η ομά­δα του Καστο­ριά­δη συνέ­χι­ζε να απο­μα­κρύ­νε­ται ιδε­ο­λο­γι­κά ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο από το μαρ­ξι­σμό, ανα­πτύσ­σο­ντας την άπο­ψη ότι η πραγ­μα­τι­κή σύγκρου­ση στην κοι­νω­νία δεν ήταν αυτή μετα­ξύ εκμε­ταλ­λευ­τών (αστι­κή τάξη) και εκμε­ταλ­λευο­μέ­νων (εργα­τι­κή τάξη), αλλά μετα­ξύ εντο­λέ­ων και εντο­λο­δό­χων. Ουσια­στι­κά, στην αντί­λη­ψη του Καστο­ριά­δη, το προ­λε­τα­ριά­το απο­τε­λού­σε τμή­μα της λεγό­με­νης «κοι­νω­νί­ας του θεά­μα­τος», έχο­ντας πάψει να έχει τα επα­να­στα­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που είχε το 19ο αιώ­να. Επρό­κει­το για αντί­λη­ψη αντι­δρα­στι­κή, εχθρι­κή απέ­να­ντι στον ιστο­ρι­κό ρόλο της εργα­τι­κής τάξης και, επο­μέ­νως, απέ­να­ντι στην ταξι­κή πάλη. 

Έχο­ντας πάρει ορι­στι­κό και αμε­τά­κλη­το δια­ζύ­γιο από τη μαρ­ξι­στι­κή-λενι­νι­στι­κή κοσμο­θε­ω­ρία, η ομά­δα Καστο­ριά­δη μπή­κε σύντο­μα σε αντε­πα­να­στα­τι­κή τρο­χιά, παρά τις περί του αντι­θέ­του δια­κη­ρύ­ξεις: στή­ρι­ξε ως- δήθεν- «αρι­στε­ρή επα­νά­στα­ση» την αντε­πα­νά­στα­ση στην Ουγ­γα­ρία το 1956 [4], κατέ­φυ­γε στην συνει­δη­τή κατα­συ­κο­φά­ντη­ση της ΕΣΣΔ, ενώ απο­τέ­λε­σε τον «αρι­στε­ρό» κήρυ­κα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής προ­πα­γάν­δας περί «απο­τυ­χί­ας του κομ­μου­νι­σμού». Βέβαια, τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές του από­ψεις ο Καστο­ριά­δης φρό­ντι­ζε σχε­δόν πάντο­τε να τις ντύ­νει με το μαν­δύα «πολι­τι­κού ριζο­σπα­στι­σμού» και κού­φιας «αντι­συ­στη­μι­κό­τη­τας». Δεν είναι διό­λου τυχαίο, άλλω­στε, ότι ανά­με­σα στα ιδε­ο­λο­γι­κά του τέκνα συγκα­τα­λέ­γο­νται ορι­σμέ­να θλι­βε­ρά απο­λει­φά­δια του περί­φη­μου «Μάη του ’68», όπως ο Ντα­νιέλ Κον-Μπεντίτ. 

Τη δεκα­ε­τία του ’80 η αντι­δρα­στι­κό­τη­τα της πολι­τι­κής σκέ­ψης του Καστο­ριά­δη έπαιρ­νε νέες δια­στά­σεις, καθώς ο- πολυ­δια­βα­σμέ­νος πλέ­ον δια­νοη­τής- έβγα­ζε όλο του το αντι­σο­βιε­τι­κό μένος, «αλεί­φο­ντας» με βού­τυ­ρο το ψωμί των ιμπε­ρια­λι­στών. Στο βιβλίο του «Μπρο­στα στον Πόλε­μο» (Devant la guerre) [5], που εκδό­θη­κε το 1981, εξέ­φρα­σε την άπο­ψη ότι στο διε­θνές πολι­τι­κό σκη­νι­κό, υπήρ­χε μια «τερά­στια ανι­σορ­ρο­πία» υπέρ της ΕΣΣΔ, μια κατά­στα­ση που όπως σημεί­ω­νε «ήταν πρα­κτι­κά αδύ­να­το για τους αμε­ρι­κα­νούς να την αλλά­ξουν»! Ασφα­λώς, καμία ανι­σορ­ρο­πία υπέρ της ΕΣΣΔ δεν υπήρ­χε. Το κάλ­πι­κο επι­χεί­ρη­μα του Καστο­ριά­δη εξυ­πη­ρε­τού­σε την πολι­τι­κή της τότε κυβέρ­νη­σης Ρίγκαν που έψα­χνε προ­πα­γαν­δι­στι­κό άλλο­θι για να αυξή­σει κατα­κό­ρυ­φα τους πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς ως αντί­βα­ρο στην υπο­τι­θέ­με­νη «αυτο­κρα­το­ρία του κακού» που- σύμ­φω­να με την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία- εκπρο­σω­πού­σε η Σοβιε­τι­κή Ένωση. 

Καθό­λου τυχαία, το Δεκέμ­βρη του 1997, ο αστι­κός Τύπος τόσο στη Γαλ­λία όσο και σε άλλες χώρες, αφιέ­ρω­σε αρκε­τές σελί­δες στην είδη­ση του θανά­του του Κ. Καστο­ριά­δη. Χαρα­κτη­ρι­στι­κός ήταν ο τίτλος ειδι­κού, ολο­σέ­λι­δου αφιε­ρώ­μα­τος της αστι­κής εφη­με­ρί­δας Le Monde που χαρα­κτή­ρι­ζε τον Καστο­ριά­δη «αντι­μαρ­ξι­στή επα­να­στά­τη». Η προ­σφο­ρά, άλλω­στε, του Κορ­νή­λιου Καστο­ριά­δη στην αστι­κή ιδε­ο­λο­γία υπήρ­ξε, αν μη τι άλλο, ανε­κτί­μη­τη: Πολέ­μη­σε τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό με την στο­λή και το λεξι­λό­γιο του «επα­να­στά­τη». Έχτι­σε αντι­μαρ­ξι­στι­κά, αντι­δρα­στι­κά φιλο­σο­φή­μα­τα πάνω στη βάση ενός γυά­λι­νου «ριζο­σπα­στι­σμού».

Σε τελι­κή ανά­λυ­ση, ο Καστο­ριά­δης, αν και δια­κή­ρυτ­τε το σοσια­λι­σμό, επέ­λε­ξε την πλευ­ρά της βαρβαρότητας.

Σημειώ­σεις:

[1] Cornelius Castoriadis/Agora International Interview Cerisy Colloquium: http://www.agorainternational.org/enccaiint.pdf. 

[2] ο.π.

[3] Συνέ­ντευ­ξη στην εφημ. «Εκτός Νόμου» της Ένω­σης Αναρ­χι­κών Θεσ/νικης, 1990: http://eagainst.com/articles/castoriadis-anarchists/.

[4] Η αντε­πα­νά­στα­ση στην Ουγ­γα­ρία- το βάρ­βα­ρο αυτό πρα­ξι­κό­πη­μα της αστι­κής τάξης και των ιμπε­ρια­λι­στών συμ­μά­χων της– ήταν σύμ­φω­να με τον Κ.Καστοριάδη… «λαϊ­κή-εργα­τι­κή εξέ­γερ­ση» με ριζο­σπα­στι­κά, «αμε­σο­δη­μο­κρα­τι­κά» χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Το πόνη­μα του Καστο­ριά­δη για τα γεγο­νό­τα της Ουγ­γα­ρί­ας πρω­το­δη­μο­σιεύ­θη­κε το 1976 στο περιο­δι­κό «Τέλος». Στην Ελλά­δα κυκλο­φό­ρη­σε υπό τον τίτλο «Ουγ­γρι­κή Επα­νά­στα­ση 1956», εκδ. Ύψι­λον, 1980.

[5] Cornelius Castoriadis, Devant la guerre, I. Les réalités, Fayard, Paris, 1981. Στα ελλη­νι­κά το βιβλίο εκδό­θη­κε υπό τον τίτλο «Μπρο­στα στον Πόλε­μο», Εκδό­σεις Ύψι­λον, 1986. 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο