Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Forbes: πιο πλούσιοι φέτος οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου

Κατά δύο τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια αύξη­σαν τον πλού­το τους μέσα σε ένα χρό­νο οι πλου­σιό­τε­ροι άνθρω­ποι του κόσμου, σύμ­φω­να με τη λίστα Forbes, με τον CEO της LVMH να δια­τη­ρεί την πρω­το­κα­θε­δρία και το 2024.

Για δεύ­τε­ρη χρο­νιά ο Μπερ­νάρ Αρνό, ιδιο­κτή­της του ομί­λου ειδών πολυ­τε­λεί­ας LVMH, στην οποία ανή­κουν οι Louis Vuitton, Tiffany και Moet & Chandon, μετα­ξύ άλλων, βρί­σκε­ται στην κορυ­φή της κατά­τα­ξης με περιου­σία 233 δισ. δολα­ρί­ων. Μάλι­στα, όπως ανα­φέ­ρει το Forbes, η περιου­σία του αυξή­θη­κε κατά 22 δισ.$, σε σχέ­ση με το 2023.

  • Στη 2η ακο­λου­θεί ο Έλον Μασκ, με περιου­σία 195 δισ.$ και την κορυ­φαία τριά­δα συμπλη­ρώ­νει ο παντα­χού παρών Τζεφ Μπέ­ζος της Amazon, με 194 δισ.$.
  • Στην 4η ο Μαρκ Ζάκερ­μπεργκ, με 177 δισ.$ και στην 5η  κατα­τάσ­σε­ται ο Λάρι Έλι­σον, ιδιο­κτή­της της Oracle, με 141 δισ.
  • Τις υπό­λοι­πες θέσεις της “κορυ­φαί­ας” δεκά­δας βρί­σκο­νται ο Γουό­ρεν Μπά­φετ στην 6η θέση με 133 δις$, στην 7η ο Μπιλ Γκέιτς, με 128 δισ.$ στην 8η ο Στιβ Μπάλ­μερ, πρώ­ην CEO της Microsoft, με 121 δισ., στην 9η ο Μου­κές Αμπά­νι, από την Ινδία, με 116 δισ. και στη 10η ο Λάρι Πέιτζ, συνι­δρυ­τής της Google, που έχει περιου­σία 114 δισ.

Ειδή­σεις της τελευ­ταί­ας στιγμής:

  • Ο Ίλον Μασκ: Κέρ­δι­σε 5,5 δισ.$ δολά­ρια σε μια μέρα την Δευ­τέ­ρα και άλλα τόσα την Τρί­τη και εκτό­πι­σε τον Μπέζος
  • Ο κόσμος έχει 2.781 ανθρώ­πους με περιου­σία που ξεπερ­νά το 1 δισ. δολά­ρια, σημειώ­νο­ντας αύξη­ση σε σχέ­ση με το 2023, σύμ­φω­να με την ετή­σια κατά­τα­ξη του Forbes για τους πλου­σιό­τε­ρους ανθρώ­πους του κόσμου –Τα συν­δυα­σμέ­να περιου­σια­κά στοι­χεία αυτών των ατό­μων υπο­λο­γί­ζο­νται σε 14,2 τρις$ (αύξη­ση 2 τρισ σε σχέ­ση με το 2023) και ξεπε­ρούν το ΑΕΠ όλων των χωρών εκτός από εκεί­νο των ΗΠΑ και της Κίνας _σσ. το ΑΕΠ της Ελλά­δας είναι 217,6 δισUSD$, δλδ μόνο η αύξη­ση του πλού­του είναι 9 Ελλάδες
  • Η Daisy Pearson, της ομά­δας εκστρα­τεί­ας Global Justice Now, είπε: Είναι εντε­λώς αδια­νό­η­το ότι σε μια επο­χή που μάζες του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού ζουν σε τρο­με­ρή φτώ­χεια, μερι­κά άτο­μα μπο­ρούν να συγκε­ντρώ­νουν εκπλη­κτι­κό πλού­το. Αυτό είναι δυνα­τό μόνο μέσω της εκμε­τάλ­λευ­σης, και της μονο­πώ­λη­σης του πλού­του και των πόρων που τους επι­τρέ­πει περαι­τέ­ρω να συγκε­ντρώ­σουν τερά­στια δύνα­μη και επιρ­ροή σε απο­φά­σεις που επη­ρε­ά­ζουν την καθη­με­ρι­νή μας ζωή. Φτά­νει πια – πρέ­πει να βγά­λου­με αυτούς τους βαρό­νους από τη ζωή μας _Φτάνει πια – να φρο­ντί­σου­με να μην υπάρ­χουν αυτοί οι βαρόνοι
  • “Καπά­κι” η Taylor Alison Swift (γνω­στή και ως Nils Sjöberg γενν. το 1989) η αμε­ρι­κα­νί­δα τραγουδίστρια/ποιος, μεγά­λη show biz της βιο­μη­χα­νί­ας του θεά­μα­τος με τις μεγα­λύ­τε­ρες πωλή­σεις παγκο­σμί­ως (200 εκα­τομ δίσκοι, 117 Παγκό­σμια Ρεκόρ Γκί­νες η γυναί­κα με τα περισ­σό­τε­ρα streams στο Spotify και το Apple Music, η πρώ­τη δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος με τη μου­σι­κή ως κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος κλπ) «φιλάν­θρω­πος και υπέρ­μα­χος των δικαιω­μά­των των καλ­λι­τε­χνών και της ενδυ­νά­μω­σης των γυναι­κών» βγή­κε κι αυτή «στο κλα­ρί» _αίσχος!! Κραυ­γά­ζει με τη γλυ­κιά της φωνή. Η Taylor Swift είναι μία από τις 265 νέες παρου­σί­ες στη λίστα του Forbes φέτος, με «ψίχου­λα» 1,1 δις$ «μόνο», αλλά όλοι τους έτσι ξεκί­νη­σαν … φασούλι_το φασούλι 

Με το συλ­λο­γι­κό πλού­το τους να έχει αυξη­θεί κατά +120% και περισ­σό­τε­ρο την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, την ίδια στιγ­μή που δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι σε όλο τον κόσμο έχουν δει το βιο­τι­κό τους επί­πε­δο να καταρ­ρέ­ει λόγω πλη­θω­ρι­σμού, ακρί­βειας κρί­σης κλπ (σσ. παρε­μπι­πτό­ντως η ΕΛΣΤΑΤ: μόλις χτες μίλη­σε για «κίν­δυ­νο φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό στο 26,1% του πλη­θυ­σμού της χώρας» ο Chase Peterson-Withorn του Forbes ανα­φέ­ρει «Ήταν μια κατα­πλη­κτι­κή χρο­νιά για τους πλου­σιό­τε­ρους ανθρώ­πους του κόσμου, με περισ­σό­τε­ρους δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χους από ποτέ».

Διαμοιρασμός πλούτου

Οι υπο­στη­ρι­κτές της ισό­τι­μης κατα­νο­μής των εισο­δη­μά­των δήλω­σαν ότι ο «κατα­πλη­κτι­κός πλού­τος» που συσ­σω­ρεύ­ε­ται από τους υπερ­πλού­σιους θα πρέ­πει να οδη­γή­σει σε επεί­γου­σες προ­σπά­θειες «για να κατα­νε­μη­θεί αυτός ο πλού­τος πιο ομοιό­μορ­φα, ανα­λο­γι­κά και αποτελεσματικά».

Ο Luke Hildyard, εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής του High Pay Center thinktank, δήλω­σε: «Η λίστα δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χων είναι ουσια­στι­κά ένας ετή­σιος υπο­λο­γι­σμός του πόσο μεγά­λο μέρος του πλού­του που δημιουρ­γεί η παγκό­σμια οικο­νο­μία συγκε­ντρώ­νε­ται από μια μικρή κάστα ολι­γαρ­χών αντί να χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να ωφε­λή­σει την ανθρω­πό­τη­τα. ως σύνολο».

Δεί­τε _Ριζοσπάστης _

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο