Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“H μάχη του Στάλινγκραντ” στο «Στούντιο»

Στις 2 Φλε­βά­ρη του 1943 έλη­ξε η ηρω­ι­κή μάχη του Στά­λιν­γκραντ. Η νίκη του Σοβιε­τι­κού Κόκ­κι­νου Στρα­τού, με τη συντρι­βή της 6ης Γερ­μα­νι­κής Στρα­τιάς, ήρθε μετά από 140 μέρες μάχης, σημα­το­δό­τη­σε την αλλα­γή στο ρου του Β΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και έγι­νε σύμ­βο­λο της ανω­τε­ρό­τη­τας του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος ένα­ντι του ιμπε­ρια­λι­σμού, καθώς και της γενι­κό­τε­ρης πάλης κατά του φασισμού.

Η «New Star», με αφορ­μή τη μεγά­λη επέ­τειο, προ­βάλ­λει από την Πέμ­πτη 5 Φλε­βά­ρη και για μια μόνο βδο­μά­δα στον κινη­μα­το­γρά­φο «Στού­ντιο» την επι­κή ται­νία — σε δύο μέρη — «Η Μάχη του Στά­λιν­γκραντ» (1949) του Βλα­ντι­μίρ Πετρόφ. Το πρώ­το της μέρος, με τίτλο «Η Μάχη του Στά­λιν­γκραντ — Ούτε βήμα πίσω», προ­βάλ­λε­ται την Πέμ­πτη, Σάβ­βα­το, Δευ­τέ­ρα και Τετάρ­τη στις 5 το από­γευ­μα, ενώ το δεύ­τε­ρο, με τίτλο «Η Μάχη του Στά­λιν­γκραντ — Η Νίκη» προ­βάλ­λε­ται Παρα­σκευή, Κυρια­κή και Τρί­τη την ίδια ώρα.

«Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ»
THE BATTLE OF STALINGRAD I (ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ)
THE BATTLE OF STALINGRAD II (Η ΝΙΚΗ)
Επι­κό Δρά­μα, Σοβιε­τι­κή Ένω­ση 1949

Σκη­νο­θε­σία: Vladimir Petrov,
Σενά­ριο: Nikolai Virta
Πρω­τα­γω­νι­στές: Aleksandr Antonov, Mikhail Astangov, Nikolai Cherkasov
Μου­σι­κή: Aram Khachaturyan
Κου­στού­μια: Vasili Kovrigin
Ήχος: Valeri Popov

st1Σύμ­φω­να με το σχε­τι­κό Δελ­τίο Τύπου της «New Star» η ται­νία «είναι μια ανα­πα­ρά­στα­ση γυρι­σμέ­νη μόνο λίγα χρό­νια μετά (1949), της ομώ­νυ­μης ιστο­ρι­κής μάχης του 1943,. Για τη δημιουρ­γία της ται­νί­ας βοή­θη­σαν τόσο ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, αξιο­ποι­ή­θη­καν βετε­ρά­νοι, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν αλη­θι­νά τανκς, αερο­πλά­να και πλοία (καθώς και γερ­μα­νι­κός εξο­πλι­σμός που είχε μεί­νει από τις μάχες κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.)

Η ται­νία απαρ­τί­ζε­ται από δυο μέρη, εξι­στο­ρώ­ντας τη σθε­να­ρή και ηρω­ι­κή μάχη που έδω­σε ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός κατά την διάρ­κεια του Μεγά­λου Πατριω­τι­κού πολέ­μου, κάτω από την καθο­δή­γη­ση του Μπολ­σε­βί­κι­κου Κόμ­μα­τος με γραμ­μα­τέα τον Ι. Β. Στά­λιν, κατά την επέμ­βα­ση των Γερ­μα­νών για την κατά­λη­ψη του.

Στο πρώ­το μέρος «ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ» απει­κο­νί­ζε­ται η σχε­δί­α­ση από το Στά­λιν στο Κρεμ­λί­νο της άμυ­νας του Στά­λιν­γκραντ από την επί­θε­ση των δυνά­με­ων της Βέρ­μαχτ. Ο Χίτλερ θεω­ρεί το Στά­λιν­γκραντ πόλη κλει­δί για την τελι­κή νίκη του στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και δια­τά­ζει τους στρα­τη­γούς του να την κατα­λά­βουν με κάθε κόστος. Καθώς οι δυνά­μεις της Βέρ­μαχτ πορεύ­ο­νται προς το Στά­λιν­γκραντ, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός μαζί με τους κατοί­κους του προ­βάλ­λουν σθε­να­ρή αντί­στα­ση, πολε­μώ­ντας σώμα με σώμα και πετυ­χαί­νο­ντας την ανά­καμ­ψη της Γερ­μα­νι­κής επί­θε­σης. Στη Μόσχα σχε­διά­ζε­ται η αντεπίθεση.

st2Στο δεύ­τε­ρο μέρος «Η ΝΙΚΗ» παρου­σιά­ζε­ται η αντε­πί­θε­ση του Κόκ­κι­νου Στρα­τού ενα­ντί­ον στη Βέρ­μαχτ με την κωδι­κή ονο­μα­σία «Ουρα­νός». Οι Γερ­μα­νοί είναι περι­κυ­κλω­μέ­νοι και οι τελευ­ταί­ες τους προ­σπά­θειες επί­θε­σης στο Στά­λιν­γκραντ απο­τυγ­χά­νουν. Ο Γερ­μα­νός στρα­τη­γός Φρί­ντριχ φον Πάου­λους, δέχε­ται εντο­λή από τον Χίτλερ να συνε­χί­σουν τις επι­θέ­σεις. Οι Σοβιε­τι­κοί κοντά στην πόλη κατα­στρέ­φουν την έκτη στρα­τιά. Μετά από αυτό οι Σοβιε­τι­κοί γίνο­νται οι κυρί­αρ­χοι της μάχης και ο στρα­τη­γός Φρί­ντριχ φον Πάου­λους δια­τά­ζει τα ενα­πο­μεί­να­ντα στρα­τεύ­μα­τα του να παρα­δο­θούν. Μετά την επι­τυ­χία του Κόκ­κι­νου Στρα­τού κάτοι­κοι και στρα­τιώ­τες πραγ­μα­το­ποιούν μια μεγα­λειώ­δη πορεία στο απε­λευ­θε­ρω­μέ­νο Στά­λιν­γκραντ, ενώ ο Στά­λιν στη Μόσχα κοι­τά­ζει σ’ ένα χάρ­τη το Βερολίνο».

ΠΡΟΒΟΛΕΣ:

1)Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ-ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
ΠΕΜ-ΣΑΒ-ΔΕΥ-ΤΕΤ [ώρα 17.00]

2)Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ‑Η ΝΙΚΗ
ΠΑΡ-ΚΥΡ-ΤΡΙ [ώρα 17.00]

STUDIO new star art cinema
Σπάρ­της & Σταυ­ρο­πού­λου 33 Πλ. Αμε­ρι­κής (Τηλ 210–8640054)
Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινη­μα­το­γρά­φο για την εβδο­μά­δα από 5/2/2015 έως 11/2/2015

Εισ.: € 7.00, Παιδ.-φοιτ./ άνω των 65 & Εκπαιδευτικοί/Ατέλεια €5.00,
για ανέρ­γους €3.00, οικο­γε­νεια­κό πακέ­το τριών ατό­μων €10.00

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο