Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Kind of blue: ο δίσκος που άλλαξε τη μουσική

Γρά­φει ο Κων­στα­ντί­νος Δέδες //

Όταν ακούς τζαζ, σου έρχε­ται στο μυα­λό ο Miles Davis. Όταν έχεις την εικό­να του Miles Davis, τότε σου έρχε­ται στα αφτιά η μελω­δία του So What από το Kind of Blue.

Όλα άρχι­σαν όταν ο Dizzy Gillespie και Charlie Parker τον κάλε­σαν πάνω στη σκη­νή για να αντι­κα­τα­στή­σει τον άρρω­στο τρο­μπε­τί­στα της μπά­ντας. Λίγο αργό­τε­ρα, στα δεκα­ο­χτώ του, αφή­νει το Ιλι­νόι για τη Νέα Υόρ­κη. Εκεί, τον χαρα­κτή­ρι­σαν ”Πρί­γκι­πα του Σκό­τους” και ο περί­ερ­γος και εκκε­ντρι­κός  Miles Davis άρχι­σε να γρά­φει τη δική του μου­σι­κή ιστο­ρία. Κάποια χρό­νια αργό­τε­ρα, μαζί  με τους John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, Cannonball Adderley  και Jimmy Cobb ηχο­γρά­φη­σαν το Kind of Blue που κυκλο­φό­ρη­σε το 1959. Είναι ο πρώ­τος σε πωλή­σεις jazz δίσκος, ενώ στο μου­σι­κό περιο­δι­κό Rolling Stone, κατα­τάσ­σε­ται στη 12η θέση με τους καλύ­τε­ρους δίσκους όλων των εποχών.

Τι ήταν αυτό που έκα­νε τον δίσκο τόσο σπου­δαίο; Η απά­ντη­ση είναι απλή. Οι μου­σι­κοί που συνέ­βα­λαν σε αυτό. Ο Davis ήταν η ιδιο­φυία, ενώ ειδι­κά οι Evans, Coltrane και Adderley ήταν ανά­με­σα στους καλύ­τε­ρους μου­σι­κούς εκεί­νης της επο­χής. Όλοι τους δημιουρ­γού­σαν ελεύ­θε­ρα, χωρίς περιο­ρι­σμούς και το σημα­ντι­κό­τε­ρο είναι πως δέχθη­καν την πρό­κλη­ση να πάνε αντί­θε­τα από το τότε μου­σι­κό ρεύ­μα της Jazz, τη bebop. Πράγ­μα που το κατά­φε­ραν και μάλι­στα με πανη­γυ­ρι­κό τρό­πο αφού από το πρώ­το μόλις κομ­μά­τι του δίσκου, το So What, το ελεύ­θε­ρο και ρυθ­μι­κό στυλ είναι φανερό.

Ένας ακό­μα λόγος που κάνει το Kind of Blue τόσο σημα­ντι­κό, είναι πως δεν υπήρ­χε συνέ­χεια. Λίγο μετά τις ηχο­γρα­φή­σεις, η μπά­ντα δια­λύ­θη­κε. O Adderley απο­φά­σι­σε να ασχο­λη­θεί εκ νέου με το να παί­ζει gospel, ο Evans σχη­μά­τι­σε το δικό του piano trio, o John Coltrane (μετά τη δημιουρ­γία των Giant Steps), ακο­λού­θη­σε τον δικό του δρό­μο, όπως και ο Miles Davis.

Το Kind of Blue για κάποιους δεν είναι απλά ένας δίσκος. Είναι η Βίβλος, είναι το από­λυ­το μου­σι­κό αρι­στούρ­γη­μα, είναι το 45αρι που δημιουρ­γή­θη­κε στον Παρά­δει­σο και άλλα­ξε τη μουσική…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο