Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

LIVE από την Κίνα ο αγώνας μπάσκετ Ελλάδα — Βενεζουέλα

LIVE Streaming: Η εθνι­κή ομά­δα μπά­σκετ των ανδρών αντι­με­τω­πί­ζει στις 14:30 τη Βενε­ζου­έ­λα στον τελι­κό του διε­θνούς τουρ­νουά «Άτλας» που διε­ξά­γε­ται στην πόλη Σου­τσό­ου της Κίνας. Το ματς αυτό απο­τε­λεί την «πρό­βα τζε­νε­ρά­λε» του αντι­προ­σω­πευ­τι­κού συγκρο­τή­μα­τος ενό­ψει του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου της Κίνας (31.08–15.09), καθώς είναι το τελευ­ταίο παι­χνί­δι που δίνει πριν από την έναρ­ξη της διοργάνωσης.’

Στα δύο τελευ­ταία της φιλι­κά για το τουρ­νουά η Βενε­ζου­έ­λα νίκη­σε τη Σενε­γά­λη (81–74) και την Τουρ­κία (71–68).

Η εθνι­κή μας θα ανα­χω­ρή­σει αύριο για τη Ναν­τζίνγκ, όπου θα δώσει τα παι­χνί­δια της πρώ­της φάσης των ομί­λων. Εκεί με την απο­στο­λή θα ενσω­μα­τω­θεί και ο Κώστας Σλού­κας, ο οποί­ος ανα­χω­ρεί από­ψε για την Κίνα.

Να σημειω­θεί ότι κάθε ομά­δα έχει δικαί­ω­μα να δηλώ­σει την τελι­κή δωδε­κά­δα της για το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο μέχρι την προ­σε­χή Παρα­σκευή, 30 Αυγούστου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο