Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Live camera από την πορεία του κυκλώνα Ίρμα — Μετά την Κούβα, ο κυκλώνας Ίρμα κατευθύνεται προς τη Φλόριντα

Αφού προ­κά­λε­σε εκτε­τα­μέ­νες υλι­κές ζημιές στην κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Κού­βα, ο κυκλώ­νας Ίρμα, με ανέ­μους που πνέ­ουν με ταχύ­τη­τα υψη­λό­τε­ρη από 200 χιλιό­με­τρα την ώρα, άρχι­σε να κινεί­ται προς την κατεύ­θυν­ση της Φλό­ρι­ντας, γνω­στο­ποί­η­σαν οι κου­βα­νι­κές αρχές.

Στη Φλό­ρι­ντα έχει σημά­νει συνα­γερ­μό στη νότια πολι­τεία των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, με τις αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές να καλούν περισ­σό­τε­ρους από έξι εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες να εκκε­νώ­σουν τις εστί­ες τους και να κατα­φύ­γουν στα διά­φο­ρα κατα­φύ­για που έχουν ανοί­ξει στην πολιτεία.

Μετά τις 18:00 το Σάβ­βα­το τοπι­κή ώρα (01:00 ώρα Ελλά­δας), το μάτι του κυκλώ­να, που βρι­σκό­ταν λιγό­τε­ρα από 100 χλμ. βόρεια του θέρε­τρου Βαρα­δέ­ρο (κεντρο­δυ­τι­κά), άρχι­σε να μετα­κι­νεί­ται προς τα βορειο­δυ­τι­κά και να απο­μα­κρύ­νε­ται από τις ακτές της Κού­βας, ανέ­φε­ρε ο κου­βα­νός μετε­ω­ρο­λό­γος Χοσέ Ρου­μπιέ­ρα μιλώ­ντας στη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, κάτι που συνά­δει με τα στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το Εθνι­κό Κέντρο Κυκλώ­νων (NHC) των ΗΠΑ.

Περί τις 00:00 (07:00 ώρα Ελλά­δας) το μάτι του κυκλώ­να Ίρμα ανα­μέ­νε­ται να φθά­σει στα στε­νά της Φλό­ρι­ντας και το φαι­νό­με­νο θα αρχί­σει να πλήτ­τει τις ακτές της αμε­ρι­κα­νι­κής Πολι­τεί­ας περί τις 06:00 (13:00 ώρα Ελλά­δας) την Κυρια­κή, πρό­σθε­σε ο ίδιος.

Ως το από­γευ­μα σήμε­ρα η Αβά­να και οι γει­το­νι­κές επαρ­χί­ες Μαγια­μπέ­κε και Αρτε­μί­σα, στο δυτι­κό τμή­μα της χώρας, ανα­μέ­νε­ται να συνε­χί­σουν να υφί­στα­νται τις συνέ­πειες του κυκλώ­να, κυρί­ως πλημ­μυ­ρί­δα και κύμα­τα ύψους ακό­μη και οκτώ μέτρων.

Η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία της Κού­βας έχει θέσει τις τρεις επαρ­χί­ες σε κατά­στα­ση συναγερμού.

Ο κυκλώ­νας Ίρμα, κατη­γο­ρί­ας 3 πλέ­ον, ήταν ο πρώ­τος κυκλώ­νας τόσο μεγά­λης ισχύ­ος το μάτι του οποί­ου έπλη­ξε άμε­σα το νησί από το 1932. Σύμ­φω­να με τις κου­βα­νι­κές αρχές, προ­κά­λε­σε «σοβα­ρές» υλι­κές ζημιές στις κεντρι­κές επαρ­χί­ες Καμα­γου­έι και Σιέ­γο ντε Άβι­λα τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες, ειδι­κά στα κάγιος, τα του­ρι­στι­κά νησά­κια, που είχαν απο­κο­πεί από τον κόσμο το βρά­δυ του Σαββάτου.

Αν και ο μέχρι στιγ­μής απο­λο­γι­σμός κάνει λόγο για σοβα­ρές υλι­κές ζημιές, επί­ση­μα δεν ανα­φέρ­θη­κε κανέ­νας θάνα­τος στη νήσο.

Live camera από την πορεία του κυκλώ­να Ίρμα

 

Τα πρώτα θύματα μετρά η Φλόριντα που σαρώνει ο κυκλώνας Ίρμα.

Στο νότιο και δυτι­κό τμή­μα της πολι­τεί­ας, του­λά­χι­στον τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε τρο­χαία δυστυ­χή­μα­τα που φαί­νε­ται πως προ­κλή­θη­καν από τους ισχυ­ρούς ανέ­μους και τις σφο­δρές βροχοπτώσεις.

Μια αστυ­νο­μι­κός σκο­τώ­θη­κε σήμε­ρα σε μετω­πι­κή σύγκρου­ση οχη­μά­των κοντά στην πόλη Σεϊ­ρα­σό­τα, στο δυτι­κό τμή­μα της Φλό­ρι­ντας. Στο δυστύ­χη­μα σκο­τώ­θη­κε επί­σης και ο οδη­γός του δεύ­τε­ρου αυτο­κι­νή­του, όπως επι­σή­μα­νε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο σερί­φης της πολι­τεί­ας του Χάρ­ντεϊ, ο Άρνολντ Λάνιερ.

Ένας οδη­γός σκο­τώ­θη­κε επί­σης χθες στο Κι Ουέστ, στο αρχι­πέ­λα­γος Κις.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Ίρμα άφη­σε του­λά­χι­στον 27 νεκρούς στην Καραϊβική,ενώ απει­λεί ζωές και στη Φλό­ρι­ντα. Περί­που ένα εκατ. σπί­τια στην Φλό­ρι­ντα δεν έχουν ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα από το πρωί της Κυρια­κής, όπως ανα­κοί­νω­σαν οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες. «Αυτή είναι μια κατά­στα­ση απει­λη­τι­κή για τη ζωή», εκτί­μη­σε το κέντρο. «Εξω όλα είναι κάτω από το νέρο», λέει αντα­πο­κρί­τρια του BBC στο Μαιάμι.

Φωτό από τις ΗΠΑ

irma2

 

irma3

irma5

irma6

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο