Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Loving Vincent»: Μια ταινία για τον Βαν Γκογκ ζωγραφισμένη στο χέρι

«Μπο­ρού­με να μιλή­σου­με μόνο μέσα από το έργο μας» έγρα­φε ο Βίν­σεντ Βαν Γκογκ στο τελευ­ταίο γράμ­μα προς τον αδερ­φό του, Τεό. Και αυτό ακρι­βώς επι­χει­ρεί το «Loving Vincent» των Ντο­ρό­τα Κομπιέ­λα και Χιου Γου­έλ­τσμαν, μία ται­νία ζωγρα­φι­σμέ­νη εξ ολο­κλή­ρου στο χέρι που δίνει ζωή στους πίνα­κες του Ολλαν­δού καλ­λι­τέ­χνη για να αφη­γη­θούν την ιδιαί­τε­ρη ιστο­ρία του.

Μια βιο­γρα­φι­κή ται­νία για την ταρα­χώ­δη ζωή και τον μυστη­ριώ­δη θάνα­το του Van Gogh, το «Loving Vincent» θα κάνει την πανελ­λή­νια πρε­μιέ­ρα του στο φεστι­βάλ «Μελι­τζά­zz» του Λεω­νι­δί­ου Αρκα­δί­ας στις 7 Ιου­λί­ου, αμέ­σως μετά την παγκό­σμια πρε­μιέ­ρα του στο Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινου­μέ­νων Σχε­δί­ων του Ανε­σί στη Γαλ­λία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 13 Ιουνίου.

Στην ιστο­ρία εμφα­νί­ζο­νται περισ­σό­τε­ροι από 120 διά­ση­μοι πίνα­κες του Van Gogh, των οποί­ων η χαρα­κτη­ρι­στι­κή εντύ­πω­ση της κίνη­σης έχει μετα­φρα­στεί σε κυριο­λε­κτι­κή κίνη­ση χάρη στην επί­πο­νη δια­δι­κα­σία του σχε­δια­σμέ­νου στο χέρι animation. Το σενά­ριο συντέ­θη­κε από 800 γράμ­μα­τα που είχε γρά­ψει ο ίδιος ο καλ­λι­τέ­χνης και περι­λαμ­βά­νει δρα­μα­τι­κές ανα­πα­ρα­στά­σεις των γεγο­νό­των που οδή­γη­σαν στο θάνα­τό του.

Η Πολω­νή εικα­στι­κός Ντο­ρό­τα Κομπιέ­λα και ο ‘Αγγλος σκηνοθέτης/παραγωγός Χιου Γου­έλ­τσμαν υπο­γρά­φουν τη σκη­νο­θε­σία και το σενά­ριο, ενώ την παρα­γω­γή ανέ­λα­βαν οι βρα­βευ­μέ­νες με Όσκαρ εται­ρεί­ες BreakThru Films και Trademark Films.

Το «Loving Vincent» γυρί­στη­κε πρώ­τα ως ται­νία δρά­σης με ηθο­ποιούς κι έπει­τα ζωγρα­φί­στη­κε καρέ-καρέ στο χέρι με λαδο­μπο­γιά. Κάθε ένα από τα 65.000 καρέ της ται­νί­ας είναι μια ελαιο­γρα­φία που ζωγρα­φί­στη­κε στο χέρι από 125 επαγ­γελ­μα­τί­ες ζωγρά­φους οι οποί­οι ταξί­δε­ψαν από όλο τον κόσμο στα τρία στού­ντιο του «Loving Vincent» στην Πολω­νία και την Ελλά­δα, για να πάρουν μέρος σε αυτήν την φιλό­δο­ξη παραγωγή.

Σύμ­φω­να με τους συντε­λε­στές της ται­νί­ας, το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα, είναι «το προ­ϊ­όν της αλλη­λε­πί­δρα­σης μετα­ξύ της ερμη­νεί­ας των ηθο­ποιών που υπο­δύ­ο­νται τους χαρα­κτή­ρες των διά­ση­μων πορ­τρέ­των του Βαν Γκογκ και της δημιουρ­γι­κό­τη­τας των ζωγρά­φων που μετέ­φε­ραν αυτούς τους χαρα­κτή­ρες στον καμβά».

Στο «Loving Vincent» πρω­τα­γω­νι­στούν ηθο­ποιοί που τα φυσιο­γνω­μι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους μοιά­ζουν με τα πορ­τρέ­τα του Βαν Γκογκ: Ντά­γκλας Μπουθ, Ελέ­α­νορ Τόμ­λιν­σον, Τζε­ρόμ Φλιν, Σίρ­σα Ρόναν, Κρις Ο’ Ντά­ουντ, Τζον Σέσιονς, Εϊνταν Τέρ­νερ, Έλεν Μακ­Κρό­ρυ και ο θεα­τρι­κός ηθο­ποιός Ρόμπερτ Γκού­λα­τσικ που στον πρώ­το του κινη­μα­το­γρα­φι­κό ρόλο συστή­νε­ται ως Βίν­σεντ Βαν Γκογκ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο