Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο φασίστας Τζήμερος ξαναχτυπά: «Αξιολύπητο παιδί» ο Γρηγορόπουλος, θύμα «εξοστρακισμένης σφαίρας»

Στην προ­σπά­θεια του να ξεπε­ρά­σει ακό­μη και τον ίδιο τον εμε­τι­κό εαυ­τό του, ο γνω­στός φασί­στας ονό­μα­τι Τζή­με­ρος ξανα­χτύ­πη­σε και πάλι μέσα από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Αυτήν τη φορά, με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση εννιά χρό­νων από τη δολο­φο­νία του 15χρονου μαθη­τή Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου, το γνω­στό φασι­στοει­δές απο­φά­σι­σε — για πολ­λο­στή φορά- να ξερά­σει μίσος: 

«Ο Γρη­γο­ρό­που­λος ήταν ένα αξιο­λύ­πη­το παι­δί, θύμα μιας δια­λυ­μέ­νης αστι­κής οικο­γέ­νειας που έδι­νε νόη­μα στην ύπαρ­ξή του ως επα­να­στά­της πολυ­τε­λεί­ας των ΒΠ. Άτυ­χος στο συνα­πά­ντη­μά του με μια εξο­στρα­κι­σμέ­νη σφαί­ρα. Κάπως αλλιώς είναι οι ήρω­ες, εκτός αν αυτό σας αντι­προ­σω­πεύ­ει σύντροφοι». 

τζημεροφασίστας

Αυτά βρή­κε να γρά­ψει το φασι­στοει­δές για ένα δολο­φο­νη­μέ­νο- από σφαί­ρα ειδι­κού φρου­ρού της αστυ­νο­μί­ας- 15χρονο παι­δί. Ασφα­λώς, δεν περι­μέ­να­με κάτι λιγό­τε­ρο από έναν αισχρό και χυδαίο φασί­στα που χτυ­πά­ει γυναί­κες στα περι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια όπως ο Τζή­με­ρος. Ο ίδιος έχει αντί­πα­λο στη χυδαιό­τη­τα και αθλιό­τη­τα μόνο τον εαυ­τό του, τον οποίο κάθε φορά φρο­ντί­ζει να ξεπερ­νά­ει, σπά­ζο­ντας κάθε ρεκόρ παλιανθρωπισμού. 

Ο φασί­στας Τζή­με­ρος ξανα­χτυ­πά: «Δεν έφται­γαν οι Ναζί αλλά οι… αντάρτες»!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο