Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Play Off: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο, εντός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Το ντέρ­μπι ανά­με­σα σε Πανα­θη­ναϊ­κό και Ολυ­μπια­κό στο «Από­στο­λος Νικο­λα­ΐ­δης» δεσπό­ζει στο πρό­γραμ­μα της 4ης αγω­νι­στι­κής των Play Off του πρω­τα­θλή­μα­τος της Super League, που για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ περι­λαμ­βά­νει εντός έδρας υπο­χρε­ώ­σεις απέ­να­ντι σε Άρη και Βόλο, αντίστοιχα.

«Πρά­σι­νοι» και «ερυ­θρό­λευ­κοι» κατά­φε­ραν να αφή­σουν πίσω τους τις γκέ­λες με Βόλο και Άρη, αντί­στοι­χα, και να πάρουν πολύ­τι­μες νίκες την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη (5/04). Η ομά­δα του Ιβάν Γιο­βά­νο­βιτς πέρα­σε νικη­φό­ρα από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη (1–0 τον Άρη), ενώ αυτή του υπη­ρε­σια­κού Ζοσέ Ανι­γκό έκα­νε την ανα­τρο­πή απέ­να­ντι στον ΠΑΟΚ (3–1) στον Πειραιά.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στην κανο­νι­κή διάρ­κεια του πρω­τα­θλή­μα­τος, τα δύο «αιώ­νια» ντέρ­μπι δεν ανέ­δει­ξαν νικη­τή (1–1 στη Λεω­φό­ρο και 0–0 στο Νέο Φάλη­ρο). Ανά­λο­γο απο­τέ­λε­σμα θα ικα­νο­ποι­ή­σει… την ΑΕΚ.

Η ομά­δα του Ματί­ας Αλμέι­δα έγι­νε η πρώ­τη με δύο σερί — και μάλι­στα εκτός έδρας — επι­τυ­χί­ες στο μίνι πρω­τά­θλη­μα, αφού το 0–1 στην Τού­μπα, ακο­λού­θη­σε το 0–1 στο Παν­θεσ­σα­λι­κό επί του Βόλου.

Απο­τε­λέ­σμα­τα που την έφε­ραν στην κορυ­φή, «συγκά­τοι­κο» με το «τρι­φύλ­λι». Η ΑΕΚ έχει ψυχο­λο­γία ενώ φέτος έχει πάρει και τον… αέρα του Άρη (0–2 στου Χαρι­λά­ου και 3–0 στην «OPAP Arena»), τον οποίο υπο­δέ­χε­ται στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Θεσ­σα­λο­νι­κείς του Τόλη Τερ­ζή παρα­μέ­νουν μόλις στο +1 από τον Βόλο, επο­μέ­νως μόνο ασφα­λείς δεν μπο­ρούν να αισθά­νο­νται στη διεκ­δί­κη­ση του τελευ­ταί­ου ευρω­παϊ­κού εισιτηρίου.

Αυτός που δεί­χνει να ξεμέ­νει από στό­χους, του­λά­χι­στον σε ό,τι αφο­ρά στο πρω­τά­θλη­μα, είναι ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρό­μαυ­ροι», έπει­τα από την ήττα από την ΑΕΚ, έχα­σαν και από τον Ολυ­μπια­κό, με συνέ­πεια να ανοί­ξει αρκε­τά η δια­φο­ρά από τους πρωτοπόρους.

Φυσι­κά και τίπο­τα δεν έχει τελειώ­σει, όμως η διεκ­δί­κη­ση του Κυπέλ­λου, φαντά­ζει πιο εφι­κτός στό­χος για την ομά­δα του Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου. Ο Βόλος, από την άλλη, παρά το ότι ακό­μη δεν έχει σκο­ρά­ρει στα Play Off, παρα­μέ­νει ζωντα­νός στο «κόλ­πο» της προ­νο­μιού­χου πέμ­πτης θέσης που οδη­γεί στα προ­κρι­μα­τι­κά του UEFA Europa Conference League.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League:

Κυρια­κή 9 Απρι­λί­ου 2023

18:00 «OPAP Arena» ΑΕΚ — Άρης

20:30 Γήπε­δο Τού­μπας ΠΑΟΚ — Βόλος

21:00 «Από­στο­λος Νικο­λα­ΐ­δης» Πανα­θη­ναϊ­κός — Ολυμπιακός

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο