Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Qatargate: Απορρίφθηκε εκ νέου το αίτημα αποφυλάκισης της Εύας Καϊλή

Το ανώ­τα­το ακυ­ρω­τι­κό δικα­στή­ριο του Βελ­γί­ου απέρ­ρι­ψε εκ νέου την Τετάρ­τη την προ­σφυ­γή της Εύας Καϊ­λή κατά της από­φα­σης προ­φυ­λά­κι­σής της στο πλαί­σιο της έρευ­νας των βελ­γι­κών Αρχών για το σκάν­δα­λο Qatargate. Την ίδια από­φα­ση υιο­θέ­τη­σε και για τον βέλ­γο ευρω­βου­λευ­τή Μαρκ Ταραμπέλα.

Σύμ­φω­να με τη βελ­γι­κή εφη­με­ρί­δα «Le Soir», η πλευ­ρά της Εύας Καϊ­λή δεν παρου­σί­α­σε κανέ­να νέο επι­χεί­ρη­μα ενώ­πιον του δικα­στη­ρί­ου, σε αντί­θε­ση με τον Μαρκ Ταρα­μπέ­λα ο οποί­ος προ­σκό­μι­σε τέσ­σε­ρα νέα. Η από­φα­ση, όμως, του δικα­στη­ρί­ου ήταν κοι­νή και στις δύο περιπτώσεις.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Εύα Καϊ­λή συνε­λή­φθη στις 11 Δεκεμ­βρί­ου και έκτο­τε βρί­σκε­ται στη φυλα­κή για το σκάν­δα­λο δια­φθο­ράς που συγκλο­νί­ζει το Ευρωκοινοβούλιο.

Για την ίδια υπό­θε­ση είχε συλ­λη­φθεί και ο σύντρο­φός της, Φραν­τσέ­σκο Τζόρ­τζι, ο οποί­ος, όμως, κατό­πιν αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με βραχιολάκι.

Στις 3 Μαρ­τί­ου, το Εφε­τείο απο­φά­σι­σε την παρά­τα­ση της κρά­τη­σής τόσο της Καϊ­λή όσο και του Ταρα­μπέ­λα, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την προ­γε­νέ­στε­ρη από­φα­ση του προ­δι­κα­στι­κού συμ­βου­λί­ου. Αμφό­τε­ροι είχαν προ­σφύ­γει κατά της από­φα­σης αυτής.

Πηγές: Καθη­με­ρι­νή, Le Soir

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο