Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη την Κυριακή 15 Μάη η 36η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Στην 36η Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, την Κυρια­κή 15 Μάη, καλεί η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για την Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ). H  πορεία θα ξεκι­νή­σει από τον Τύμ­βο του Μαρα­θώ­να στις 8 το πρωί και θα κατα­λή­ξει στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, όπου στις 6.30 το από­γευ­μα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκδή­λω­ση υπο­δο­χής των ειρη­νο­δρό­μων, ομι­λία, χαι­ρε­τι­σμοί και συναυλία.

Πρό­γραμ­μα και οδη­γί­ες προς τους ειρηνοδρόμους

Η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή της Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης πλη­ρο­φο­ρεί τους ειρη­νο­δρό­μους που θα πορευ­τούν, για να διευ­κο­λυν­θούν κατά τη διάρ­κεια της δια­δρο­μής, τα εξής:

 • Θα πρέ­πει να είναι ντυ­μέ­νοι με ελα­φρά ρού­χα και κατά προ­τί­μη­ση με αθλη­τι­κές φόρ­μες και αθλη­τι­κά παπού­τσια. Να προ­τι­μή­σουν βαμ­βα­κε­ρές κάλ­τσες και όχι νάιλον.
 • Να φορούν καπέ­λο για προ­στα­σία από τον ήλιο και να απο­φεύ­γουν να εκθέ­τουν στον ήλιο προς απο­φυ­γή εγκαυ­μά­των γυμνά χέρια και πόδια.
 • Να πίνουν συχνά άφθο­νο νερό για την απο­φυ­γή αφυ­δά­τω­σης και να μην κατα­να­λώ­νουν μεγά­λες ποσό­τη­τες φαγη­τού κατά τη διάρ­κεια της διαδρομής.
 • Όσοι έχουν προ­βλή­μα­τα υγεί­ας μπο­ρούν να περ­πα­τή­σουν όσο αντέ­χουν και σε περί­πτω­σης κόπω­σης να ακο­λου­θή­σουν με το πούλ­μαν που θα ακο­λου­θεί σε όλη τη διάρ­κεια της διαδρομής.
 • Μπο­ρούν επί­σης να περ­πα­τή­σουν μια μικρή από­στα­ση προς το τέλος της πορεί­ας ή να υπο­δε­χθούν τους ειρη­νο­δρό­μους στον τερ­μα­τι­σμό έξω από το Υπουρ­γείο Εθνι­κής Αμυνας.
 • Θα υπάρ­χει κινη­τή καντί­να από την οποία οι ειρη­νο­δρό­μοι θα μπο­ρούν να προ­μη­θεύ­ο­νται νερά, ανα­ψυ­κτι­κά και σάντουιτς.

eedye_poreia

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:00 ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

8:30 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

9:30 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ — Στάση

12:00 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ — Στάση

13:30 ΠΙΚΕΡΜΙ — Στάση

14:30 ΠΑΛΛΗΝΗ — Στάση

15:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΛΛΗΝΗ

17:30 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ — Στάση

18:30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ — Τερ­μα­τι­σμός πορεί­ας. Εκδή­λω­ση υπο­δο­χής των ειρη­νο­δρό­μων. Ομι­λία, χαι­ρε­τι­σμοί, συναυλία.

Η ΕΕΔΥΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στη Μαρα­θώ­νια Πορεία και στις πορεί­ες που διορ­γα­νώ­νουν το μήνα Μάη οι Επι­τρο­πές Ειρή­νης σε όλη τη χώρα και θα ανα­κοι­νω­θούν το επό­με­νο διάστημα:

“Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για την Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ), που δίνει το παρόν στην αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή – φιλει­ρη­νι­κή πάλη στον τόπο μας , για πάνω από 60 χρό­νια και στη­ρί­ζει διε­θνώς τη δρά­ση του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΣΕ) , σας καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην 36η Μαρα­θώ­νια πορεία και στις πορεί­ες που διορ­γα­νώ­νουν οι Επι­τρο­πές Ειρή­νης σε όλη τη χώρα.

Δίνου­με απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που συνε­χί­ζει την πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ, εφαρ­μό­ζει το 3ο μνη­μό­νιο που υπέ­γρα­ψε μαζί με τα άλλα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου, καταρ­γώ­ντας τα ασφα­λι­στι­κά και εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, επι­βάλ­λο­ντας αβά­στα­κτα φορο­λο­γι­κά βάρη, επε­κτεί­νο­ντας δρα­μα­τι­κά την Ανερ­γία και τη Φτώ­χεια, υπο­νο­μεύ­ο­ντας το μέλ­λον της νεο­λαί­ας των λαϊ­κών οικογενειών.

Αντι­πα­λεύ­ου­με την πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, στις επεμ­βά­σεις και τους πολέ­μους. Στο όνο­μα της «Γεω­στρα­τη­γι­κής Ανα­βάθ­μι­σης» της χώρας, για λογα­ρια­σμό των συμ­φε­ρό­ντων των μεγά­λων οικο­νο­μι­κών ομί­λων, εκθέ­τουν σε θανά­σι­μους κιν­δύ­νους το λαό μας.

Απαι­τού­με την άμε­ση απο­μά­κρυν­ση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο που χρη­σι­μο­ποιεί­ται στον αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία στην περιο­χή και απο­θρα­σύ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τα του Τουρ­κι­κού κρά­τους. Καθη­με­ρι­νά απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η ενσω­μά­τω­ση της Ελλά­δας στη ΝΑΤΟι­κή λυκο­συμ­μα­χία και την Ε.Ε βάζει σε νέες περι­πέ­τειες το λαό μας, πλη­θαί­νουν οι τουρ­κι­κές παρα­βιά­σεις στον ενα­έ­ριο χώρο και τα θαλάσ­σια σύνο­ρα, παρα­βιά­ζο­νται κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας.

Κατα­δι­κά­ζου­με την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που δια­τη­ρεί τα ΝΑΤΟι­κά στρα­τη­γεία στην Ελλά­δα, δια­θέ­τει τη Βάση της Σού­δας και άλλες στρα­τιω­τι­κές βάσεις ως ορμη­τή­ρια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων στη Συρία και στη Λιβύη, των εγκλη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Απο­κα­λύ­πτου­με τα προ­σχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε, η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου για την παρα­πέ­ρα εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Η δολο­φο­νι­κή δρά­ση του Ισλα­μι­κού Κρά­τους ( ISIS) που είναι γέν­νη­μα των ιμπε­ρια­λι­στών, οι βομ­βι­στι­κές και άλλες ενέρ­γειες είναι μέρος των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και επεμ­βά­σε­ων κατά των λαών.

Καταγ­γέλ­λου­με την επι­κίν­δυ­νη Συμ­φω­νία Ε.Ε – Τουρ­κί­ας, τον στρα­τιω­τι­κό μηχα­νι­σμό του FRONTEX, το φακέ­λω­μα της SENGEN, το συνο­λι­κό οπλο­στά­σιο της κατα­στο­λής που χρη­σι­μο­ποιεί η Ε.Ε και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά των προ­σφύ­γων, υπο­νο­μεύ­ο­ντας τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης, το δικαί­ω­μα στο Άσυ­λο, εμπο­δί­ζο­ντας τους να φτά­σουν στις χώρες προ­ο­ρι­σμού. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της πολι­τι­κής είναι ο εγκλω­βι­σμός χιλιά­δων μετα­να­στών –προ­σφύ­γων στη χώρα μας και οι δρα­μα­τι­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στα κέντρα κράτησης.

Δυνα­μώ­νου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες, κατα­δι­κά­ζου­με τη φασι­στι­κή, εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση «Χρυ­σή Αυγή» και τα άλλα φασι­στι­κά εκτρώ­μα­τα, ισχυ­ρο­ποιού­με το μέτω­πο ενά­ντια στο Ρατσι­σμό και την ξενοφοβία.

Το προ­σφυ­γι­κό-μετα­να­στευ­τι­κό πρό­βλη­μα είναι κι αυτό οδυ­νη­ρή συνέ­πεια του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος που γεν­νά­ει κρί­σεις, αντα­γω­νι­σμούς , πολέ­μους , και φτώ­χεια. Οι Έλλη­νες εργα­ζό­με­νοι και οι Πρό­σφυ­γες –Μετα­νά­στες έχουν κοι­νό αντί­πα­λο, κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα και η δύνα­μη τους βρί­σκε­ται στην κοι­νή πάλη.

Η ΕΕΔΥΕ εντεί­νει την αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή – φιλει­ρη­νι­κή της δρά­ση, έχει τη δική της συμ­βο­λή στην πάλη για την αντί­στα­ση του λαού, για την ανα­τρο­πή της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής, παλεύ­ει δίπλα στο ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα για τα εργατικά–λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα. Η πάλη κατά των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και την εξά­λει­ψη των αιτιών που τους προ­κα­λούν συν­δέ­ε­ται με την πάλη για το δικαί­ω­μα στη δου­λειά, για τα εργα­τι­κά , λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, για την κατάρ­γη­ση της εκμετάλλευσης.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

 • ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
 • ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 • ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
 • ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
 • ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΝΑΤΟ-ΕΕ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

√ Άμε­σα μέτρα ανα­κού­φι­σης των προσφύγων

√ Ανθρώ­πι­να προ­σω­ρι­νά κέντρα φιλο­ξε­νί­ας –ασφα­λή μετα­κί­νη­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους

√ Ακύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας Ε.Ε- Τουρκίας

√ Κατάρ­γη­ση της Συν­θή­κης του Δου­βλί­νου και όλων των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών της Ε.Ε.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ , ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΗ”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο