Περιήγηση: Αντι-ιμπεριαλισμός

Πολιτική
ΕΕΔΥΕ: Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά — Συλλογή υπογραφών ενάντια στην Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ

«Όχι στις βάσεις και τα πυρη­νι­κά. Να μην ανα­νε­ω­θεί, να καταγ­γελ­θεί η “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ”». Με…

Εκδηλώσεις
ΕΕΔΥΕ-ΕΔΥΕΘ: Παρουσίαση της έκδοσης «ΝΑΤΟ και ΕΕ: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Γραμ­μα­τεία της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση για την παρου­σί­α­ση της έκδο­σης «ΝΑΤΟ και Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση: Εργα­λεία του…

Επικαιρότητα
«Έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις του από την Ελλάδα»: Μεγάλο συλλαλητήριο του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενάντια στις αμερικανονατοϊκές βάσεις

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου έλα­βε χώρα στην Αθή­να το συλ­λα­λη­τή­ριο των οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενά­ντια στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για επέκταση…

Απόψεις
ΑνθΗΠΑτοι!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, σε μια άκρως προ­κλη­τι­κή κίνη­ση εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ, είχε ασκη­θεί δίω­ξη σε βάρος…

Επικαιρότητα
Κομμουνιστικές νεολαίες απ’ όλο τον κόσμο καταγγέλλουν την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το όργιο βίας και καταστολής ενάντια σε μαθητές-φοιτητές

Είκο­σι τέσ­σε­ρις Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από διά­φο­ρες χώρες, σε κοι­νό μήνυ­μά τους κατα­δι­κά­ζουν τη βία, την κατα­στο­λή και τις συλ­λή­ψεις φοι­τη­τών στην αντιπολεμική -…

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καμπάνια για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, κλείσιμο των αμερικανονατοϊκών βάσεων

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Εντεί­νει τον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αγώ­να το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP), εγκαι­νιά­ζο­ντας καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών και πλα­τιάς ενη­μέ­ρω­σης του λαού…

Επικαιρότητα
«Έξω οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες!» Φαντάροι ενάντια στην εγκατάσταση ΝΑΤΟικής βάσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Με επι­στο­λές τους, φαντά­ροι από στρα­τιω­τι­κές μονά­δες του Έβρου εκφρά­ζουν την αντί­θε­ση τους στην εγκα­τά­στα­ση ΝΑΤΟι­κής βάσης στο λιμά­νι της…