Περιήγηση: Αντώνης Γιαννίδης

Θέατρο
Αντώνης Γιαννίδης, μεγάλη θεατρική φυσιογνωμία — Πρωταγωνιστής του αντάρτικου θεάτρου

Στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου πεθαί­νει στη Μόσχα ο κομ­μου­νι­στής ηθο­ποιός και πολι­τι­κός πρό­σφυ­γας Αντώ­νης Γιαν­νί­δης. Ο Αντώ­νης Γιαν­νί­δης δεν ήταν μια μεγάλη…