Περιήγηση: απολογία

Ιστορία
Η δίκη των κομμουνιστών γιατρών για …σκόπιμη μετάδοση στους εργάτες αφροδίσιων νοσημάτων!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 2/6/1933 οι κομ­μου­νι­στές για­τροί Ευθυ­μί­ου, Πατσού­ρας, Σιδε­ρί­δης, Αντω­νιά­δης, Τζα­μα­λού­κας, Καμα­ριώ­της και Ζεκά­κος δικά­ζο­νται με το…