Περιήγηση: Απόστολος Καλδάρας

Μουσική
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: 15 μοναδικά «διαμάντια» της κορυφαίας στιχουργού

Πενή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν φέτος, στις 7 Γενά­ρη, από τον θάνα­το της μεγά­λης στι­χουρ­γού και ποι­ή­τριας Ευτυ­χί­ας Παπα­γιαν­νο­πού­λου, της γυναί­κας που…