Περιήγηση: Αυξήσεις ρεύματος

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό — Κινητοποιήσεις στις 13 Σεπτέμβρη στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

«Στις 13 Σεπτέμ­βρη, στις 7 μ.μ., παίρ­νου­με μέρος στις κινη­το­ποι­ή­σεις που οργα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στους παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και…

Επικαιρότητα
Αυξήσεις που ξεπερνούν το 1.000% μέσα σε δύο μήνες!

Από τη συμπαι­γνία κυβέρ­νη­σης — εται­ρειών Ενέρ­γειας εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά οδη­γού­νται στο από­λυ­το αδιέ­ξο­δο μπαί­νο­ντας στον χει­μώ­να Σε οικο­νο­μι­κό στραγγαλισμό…

Επικαιρότητα
Power Pass: Βήμα-βήμα η διαδικασία της πλατφόρμας επιστροφής χρημάτων για το ρεύμα -

Άνοι­ξε η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων στο πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος «Power Pass», η οποία θα παραμείνει…

Οικονομία
Καταιγίδα ατιλαϊκών αναδιαρθρώσεων: “Ματώνει” ο λαός για να βγουν τα πακέτα στήριξης στους ομίλους

Φορο­α­παλ­λα­γές, κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις και επι­δό­τη­ση του εργα­σια­κού «κόστους» για τζά­μπα εργα­ζό­με­νους προ­βλέ­πει ένας ακό­μα «ανα­πτυ­ξια­κός νόμος», που κατα­τέ­θη­κε την περασμένη…