Περιήγηση: Αυστρια

Διεθνή
Παρά τα μεγάλα λόγια «ρήγμα» στο ευρωπαϊκό μέτωπο για το ρώσικο αέριο — Αμφίσημη δήλωση Ευρωπαίων αξιωματούχων

Ολες οι χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης συμ­φω­νούν ότι δεν θα πλη­ρώ­σουν την Ρωσία απευ­θεί­ας σε ρού­βλια για τις εισα­γω­γές ρωσικού…

Διεθνή
Η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Μολδαβία θα πληρώνουν σε ρούβλια — Αυστρία η άρνηση αγοράς από τη Ρωσία

Η Βουλ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία και η Μολ­δα­βία ανα­κοί­νω­σαν επί­ση­μα τη συμ­φω­νία τους για αγο­ρά ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου στο πλαί­σιο του…

Διεθνή
Αυστρία: Εγκρίθηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός — Πρόστιμα έως 3.600 ευρώ, πώς θα εφαρμόζεται το μέτρο

Η Αυστρία έγι­νε η πρώ­τη χώρα στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση που κατέ­στη­σε υπο­χρε­ω­τι­κό τον εμβο­λια­σμό για όλους τους ενη­λί­κους. Παρα­μέ­νουν ωστόσο…

Διεθνή
Αυστρία: Το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ) κέρδισε την δημαρχία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης

Μεγά­λη επι­τυ­χία σημεί­ω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Αυστρί­ας (KPÖ) κερ­δί­ζο­ντας την πλειο­ψη­φία στις εκλο­γές για τον δήμο της δεύ­τε­ρης μεγαλύτερης…