Περιήγηση: Αφρικανική σκόνη

Επικαιρότητα
Υψηλότατες θερμοκρασίες μέχρι και την Τρίτη — Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη την Κυριακή

Δια­τη­ρού­νται οι υψη­λές για την επο­χή θερ­μο­κρα­σί­ες μέχρι και την Τρί­τη 2-04-2024, σύμ­φω­να με την ΕΜΥ. Νέα μετα­φο­ρά σκό­νης από την Αφρική…

Επικαιρότητα
Σύσταση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά: Προσοχή στην «αφρικανική σκόνη»

Την απο­φυ­γή πολ­λών μετα­κι­νή­σε­ων εκτός σπι­τιού και την προ­λη­πτι­κή χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας συνι­στά ειδι­κά στα άτο­μα με σοβα­ρά ανα­πνευ­στι­κά και…