Περιήγηση: Βάσεις 2019

Παιδεία
Βάσεις 2019: Αναλυτικά οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι αυξομειώσεις

Βάσεις 2019: Ανοι­ξε η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, μέσω της οποί­ας οι υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων 2019 για την εισαγωγή…

Επικαιρότητα
Βάσεις 2019: Άνοιξε η πλατφόρμα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων — Πώς θα δείτε τις βάσεις

Βάσεις 2019: Άνοι­ξε λίγο μετά τις 10:00, η πλατ­φόρ­μα με τα απο­τε­λέ­σμα­τα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων έτους 2019 για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση,…

Επικαιρότητα
Βάσεις 2019: Σήμερα θα γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις — Η πιθανότερη ημερομηία

Βάσεις 2019: Μέσα στις επό­με­νες δύο ημέ­ρες θα ανα­κοι­νω­θούν οι βάσεις εισα­γω­γής στα τμή­μα­τα και της σχο­λές της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.…

Παιδεία
Μηχανογραφικό 2019: Πτώση στις βάσεις του 1ου, 2ου και 3ου πεδίου, οριακές αυξομειώσεις στο 4ο

Μηχα­νο­γρα­φι­κό 2019 ‑Βάσεις 2919: Πέντε ημέ­ρες έχουν μεί­νει μέχρι την τελι­κή προ­θε­σμία για την ορι­στι­κο­ποί­η­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού από τους υποψηφίους…

Παιδεία
Μηχανογραφικό 2019: Πτώση στις βάσεις του 1ου, 2ου και 3ου πεδίου, οριακές αυξομειώσεις στο 4ο

Μηχα­νο­γρα­φι­κό 2019 ‑Βάσεις 2919: Πέντε ημέ­ρες έχουν μεί­νει μέχρι την τελι­κή προ­θε­σμία για την ορι­στι­κο­ποί­η­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού από τους υποψηφίους…