Περιήγηση: Βασίλης Μαγκαναδέλλης

Επικαιρότητα
Έφυγε ένας εργάτης του τοπικού Τύπου, ο μάχιμος δημοσιογράφος Βασίλης Μαγκαναδέλλης

Έφυ­γε από τη ζωή, θύμα του κορο­νοϊ­ου ο δημο­σιο­γρά­φος Βασί­λης Μαγ­γα­να­δέλ­λης. Ένας καλός δημο­σιο­γρά­φος του τοπι­κού ρεπορ­τάζ, δημιουρ­γός και διαχειριστής…

Κοινωνία
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μήνυσε εκδότη — δημοσιογράφο γιατί δημοσίευσε ανακοίνωση του ΚΚΕ!!! — Εκλήθη στο ΑΤ!!!

Εκδό­της τοπι­κού δια­δι­κτυα­κού μέσου μηνύ­θη­κε διό­τι δημο­σί­ευ­σε ανα­κοί­νω­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας!!! Μηνύ­θη­κε από τον πρό­ε­δρο Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδεμόνων…