Περιήγηση: Βασίλης Μόσχος

Πολιτική
«1940–1949: Δεκαετία όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα»: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην κατά­με­στη Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ στον Περισ­σό η ημε­ρί­δα με θέμα: «1940 — 1949: Δεκα­ε­τία όξυν­σης της…