Περιήγηση: Βουκουρέστι

Διεθνή
Ρουμανία: Αντικομμουνιστικά σύμβολα σε μέσα μαζικής μεταφοράς στο Βουκουρέστι (ΦΩΤΟ)

Χει­ρο­λα­βές με αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μήνυ­μα εμφα­νί­στη­καν τελευ­ταία σε μια σει­ρά δημό­σιους χώρους στο Βου­κου­ρέ­στι. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Ατέ­χνως», σε μέσα…