Περιήγηση: Βρετανικό Mουσείο

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αντιπαράθεση για την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα

«Η αντι­πα­ρά­θε­ση για την υπό­θε­ση των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να αγγί­ζει τα όρια της μικρο­πο­λι­τι­κής υπο­κρι­σί­ας, καθώς μέχρι σήμε­ρα καμία ουσιαστική…