Περιήγηση: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία Ζηνοβία: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr) του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς…

Κοινωνία
Εκτακτο Δελτίο έτονων καιρικών φαινομένων — Οδηγίες προστασίας από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Έκτη ημέ­ρα κακο­και­ρί­ας, με 19 νεκρούς και μεγά­λες κατα­στρο­φές και φαί­νε­ται ότι το κλί­μα κακο­και­ρί­ας θα συνε­χι­στεί βρί­σκο­ντας μας απροστάτευτους…

Κοινωνία
Τι πρέπει να κάνουμε μετά το σεισμό, και άλλες οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση, μεγέ­θους 5,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε αργά χτες το βρά­δυ στην περιο­χή των Ιωαν­νί­νων.  Η σεισμική…