Περιήγηση: Δήμητρα Γαλάνη

Πολιτισμός
Οι τραγουδιστές απέκτησαν το δικό τους σωματείο με πρόεδρο τη Νατάσσα Μποφίλιου

Έχο­ντας στο επί­κε­ντρο κρί­σι­μα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τον κλά­δο, το Πανελ­λή­νιο Σωμα­τείο Ελλή­νων Τρα­γου­δι­στών, ένα σωμα­τείο που συστά­θη­κε την περίοδο…

Εκδηλώσεις
Με Δ. Γαλάνη και Ν. Μποφίλιου «εγκαινιάζεται» η Ορχήστρα «Βασίλης Τσιτσάνης» στο Μέγαρο Μουσικής

Ορχή­στρα «Βασί­λης Τσι­τσά­νης» δημιούρ­γη­σε η οικο­γέ­νεια του κορυ­φαί­ου συν­θέ­τη και ανα­μέ­νε­ται η πρώ­τη της εμφά­νι­ση στις 4 και 5 Δεκεμβρίου…