Περιήγηση: δακρυγόνα

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την αστυνομική επίθεση στις 6 Απρίλη κατά διαδηλωτών στο λιμάνι

Απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία σχε­τι­κά με την επί­θε­ση που δέχτη­καν οι δια­δη­λω­τές από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, την ημέρα…