Περιήγηση: Δημήτρης Κανελλόπουλος

Αφιερώματα
Αναμνήσεις από τη «Μεθυσμένη πολιτεία» μας όπου, όλα εκεί, ανιστορούν την ξυπολυσιά και τη φτώχεια μας (19o)

του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου // «Αι δύο ορφα­ναί» της Λευ­κίπ­που, η «Μαριώ» και ο «καπε­τάν νυχτο­κά­βου­ρας» «Αι δύο ορφα­ναί» της…

Αφιερώματα
Αναμνήσεις από τη «Μεθυσμένη πολιτεία» μας όπου, όλα εκεί, ανιστορούν την ξυπολυσιά και τη φτώχεια μας (17o)

του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου // Ο Χαντρι­νός παρό­λο που κιν­δύ­νευε το κεφά­λι του δεν επα­ρά­λει­ψε να παραγ­γεί­λει και μια όμορ­φη παροιμία…

Αφιερώματα
Αναμνήσεις από τη «Μεθυσμένη πολιτεία» μας όπου, όλα εκεί, ανιστορούν την ξυπολυσιά και τη φτώχεια μας (16o)

του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου // Η δεύ­τε­ρη φιλο­ξε­νία που χαρί­σα­με στο Σωτή­ρη μαζί του και στον «υπα­σπι­στή» του τον Γιώρ­γο Για…

Αφιερώματα
Αναμνήσεις από τη «Μεθυσμένη πολιτεία» μας όπου, όλα εκεί, ανιστορούν την ξυπολυσιά και τη φτώχεια μας (15o)

του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου // Ο αλη­θι­νός Σωτή­ρης, όχι όπως τον εφα­ντα­ζό­μου­να ως παι­δί. Αλλά όπως τον εγνώ­ρι­σα ως «μου­σα­φί­ρη» στη…

Αφιερώματα
Αναμνήσεις από τη «Μεθυσμένη πολιτεία» μας όπου, όλα εκεί, ανιστορούν την ξυπολυσιά και τη φτώχεια μας (14o)

Όπου κου­βα­λώ­ντας το ξένο βιο­λί, εδο­ξά­στη­κα για λίγο ως … καλ­λι­τέ­χνης.  του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου // Οι μόνοι που αντι­με­τω­πί­σα­νε την…

Αφιερώματα
Αναμνήσεις από τη «Μεθυσμένη πολιτεία» μας όπου, όλα εκεί, ανιστορούν την ξυπολυσιά και τη φτώχεια μας (13o)

Κατα­λή­γο­ντας με το Δημή­τρη, συγκά­τοι­κοι στο Παγκρά­τι στην οδό Χρε­μω­νί­δου.   του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου // Μετά από το περι­στα­τι­κό με την…

Αφιερώματα
Αναμνήσεις από τη «Μεθυσμένη πολιτεία» μας όπου, όλα εκεί, ανιστορούν την ξυπολυσιά και τη φτώχεια μας (12o)

Και … «μαρ­ξι­στής» … άνευ διδα­σκά­λου … πάντο­τε ασυ­γκρά­τη­τος εις τις γκά­φες μου.  του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου // Την επαύ­ριο από…