Περιήγηση: Δημιουργία ΕΣΣΔ СССР USSR

Επικαιρότητα
Β.Ι.Λένιν: Εμείς αρχίσαμε αυτό το έργο… πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα, οι προλετάριοι ποιανού έθνους θα το τελειώσουν δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα!

«Ο δρό­μος χαρά­χτη­κε»… Η νικη­φό­ρα Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση απο­τέ­λε­σε συνέ­χεια όλων των προη­γού­με­νων εργα­τι­κών εξε­γέρ­σε­ων και άνοι­ξε το δρό­μο για το…