Περιήγηση: Διασωληνώσεις

Διεθνή
Βραζιλία: Διασωληνώνουν ασθενείς χωρίς αναισθητικό — Τεράστια έλλειψη φαρμακευτικού υλικού καθώς ο κορωνοϊός καλπάζει

H δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση με την ανε­ξέ­λεγ­κτη εξά­πλω­ση του κορω­νοϊ­ού στη Βρα­ζι­λία έχει υπο­χρε­ώ­σει το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό να δια­σω­λη­νώ­νει ασθε­νείς χωρίς…