Περιήγηση: Διεθνής Ημέρα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό

Διεθνή
Διεθνής Ημέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό: Περιφερειακή τηλεδιάσκεψη Κομμουνιστικών Κομμάτων με πρωτοβουλία του ΚΚΕ

Περι­φε­ρεια­κή τηλε­διά­σκε­ψη των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των των χωρών της Ανα­το­λι­κής και Νότιας Μεσο­γεί­ου, της περιο­χής του Περ­σι­κού Κόλ­που και…