Περιήγηση: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κοινωνία
Meteo: Εντυπωσιακές οι απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σήμερα στη Βόρεια Κρήτη

Εντυ­πω­σια­κές ήταν οι εναλ­λα­γές της θερ­μο­κρα­σί­ας σήμε­ρα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Βόρειας Κρή­της. Το φαι­νό­με­νο οφεί­λε­ται, σύμ­φω­να με το meteo…