Περιήγηση: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κοινωνία
Δορυφορική απεικόνιση των καταστροφικών πλημμυρών στον Θεσσαλικό Κάμπο – Περίπου 720.000 στρέμματα οι πλημμυρισμένες εκτάσεις

Δορυ­φο­ρι­κά δεδο­μέ­να από το ραντάρ του ευρω­παϊ­κού δορυ­φό­ρου Sentinel‑1 που πέρα­σε πάνω από τη χώρα μας το από­γευ­μα της Πέμπτης…

Κοινωνία
Meteo: Εντυπωσιακές οι απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σήμερα στη Βόρεια Κρήτη

Εντυ­πω­σια­κές ήταν οι εναλ­λα­γές της θερ­μο­κρα­σί­ας σήμε­ρα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Βόρειας Κρή­της. Το φαι­νό­με­νο οφεί­λε­ται, σύμ­φω­να με το meteo…