Περιήγηση: ΕΟΔΥ Κρούσματα

Επικαιρότητα
ΕΟΔΥ: Μεγάλη αναζωπύρωση της πανδημίας δείχνουν οι επιδημιολογικοί δείκτες

Μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση της παν­δη­μί­ας δεί­χνουν ακό­μη και οι ελλι­πείς επι­δη­μιο­λο­γι­κοί δεί­κτες του ΕΟΔΥ, με τους ειδι­κούς να εκπέ­μπουν σήμα κινδύνου…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Παραμένουν υψηλά οι δείκτες — Ξεπέρασαν τις 25.000 τα θύματα της πανδημίας

Συνο­λι­κά 19.509 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο, από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι…