Περιήγηση: Εργατικό συλλαλητήριο

Κοινωνία
Εξορμήσεις για το συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα

Με καθη­με­ρι­νές εξορ­μή­σεις, παρεμ­βά­σεις και άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες Συν­δι­κά­τα και φορείς απευ­θύ­νουν κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του 26 Φλε­βά­ρη στις…

Κοινωνία
Μεγάλο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 26 Φλεβάρη: Απλώνεται το αγωνιστικό κάλεσμα για την προστασία της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος

Στις 12 μ. στο Σύνταγ­μα η συγκέ­ντρω­ση Την ίδια μέρα δια­δη­λώ­νουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Συγκε­ντρώ­σεις και σε άλλες πόλεις Με νέες…

Επικαιρότητα
Εργατικά Συνδικάτα — Ομοσπονδίες: Κάλεσμα σε μεγάλο συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρη στην Αθήνα

Πλη­θαί­νουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που απευ­θύ­νουν κάλε­σμα στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νε­ται στην Αθή­να το Σάβ­βα­το 26 Φλε­βά­ρη, στις 12…

Επικαιρότητα
Μεγάλη πορεία Πάτρα-Αθήνα με όλα τα μέσα: Παλεύουμε για τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας!

Με από­φα­ση και του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου εγκρί­θη­κε η μεγά­λη πρω­το­βου­λία της δημο­τι­κής αρχής Απέ­να­ντι στον λαό και τα αιτή­μα­τά του…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο — Δ. Κουτσούμπας: Το μεγαλύτερο όχι στον προϋπολογισμό να το πει ο λαός

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται το συλ­λα­λη­τή­ριο των συν­δι­κά­των και των μαζι­κών φορέ­ων στο Σύνταγ­μα, ενά­ντια στον αντι­λαϊ­κό, κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. «Φτώ­χεια, ανεργία,…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις σήμερα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα

«Πάνω από 400 συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σήμε­ρα βρί­σκο­νται στους δρό­μους του αγώ­να, συντο­νί­ζουν τη δρά­ση τους, κλι­μα­κώ­νουν την πάλη τους για…