Περιήγηση: Εργατικό συλλαλητήριο

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις σήμερα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα

«Πάνω από 400 συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σήμε­ρα βρί­σκο­νται στους δρό­μους του αγώ­να, συντο­νί­ζουν τη δρά­ση τους, κλι­μα­κώ­νουν την πάλη τους για…