Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Εύα Μελά

Εύα Μελά, Ζωγρά­φος- Χαράκτρια
Πρό­ε­δρος του ΔΣ του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδος
Μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τσμού της ΚΕ του ΚΚΕ

Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1956.

Απο­φοί­τη­σε από την Ανω­τά­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών Αθή­νας, όπου σπού­δα­σε Χαρα­κτι­κή, Τυπο­γρα­φία & Τέχνη του Βιβλί­ου. Συνέ­χι­σε σπου­δές στο Παρί­σι και μετά από δια­γω­νι­σμό έλα­βε Μετα­πτυ­χια­κή Υπο­τρο­φία του Ι.Κ.Υ. στην Χαρα­κτι­κή. Για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα διδά­χθη­κε Χαρα­κτι­κή κοντά στον Γιώρ­γη Βαρλάμο.

Από τα 20 της χρό­νια εντά­χθη­κε στις γραμ­μές του ΚΚΕ , από όπου και πάλε­ψε μέσα στο μαζι­κό κίνη­μα από θέσεις ευθύ­νης. Εχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει 25 Ατο­μι­κές Εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και 4 ατο­μι­κές εκθέ­σεις στο εξω­τε­ρι­κό. Έχει εικο­νο­γρα­φή­σει 22 βιβλία για παι­διά και έχει επι­με­λη­θεί πολ­λά εξώ­φυλ­λα βιβλίων.

Έχει λάβει μέρος σε πολ­λές ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό, στις περιο­δεύ­ου­σες εκθέ­σεις του ΕΕΤΕ, σε εκθέ­σεις για την Ειρή­νη, σε εκθέ­σεις του ΚΚΕ, του Φεστι­βάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ, στις εκθέ­σεις «Άνθρω­ποι, χρώ­μα και σίδε­ρο» 2006 – 2017, με την κίνη­ση καλ­λι­τε­χνών «Πέρα-σ-μα» στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος, κ.α.

Στην περί­ο­δο 2007–2009 ήταν Βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Επικαιρότητα
Χώρος Πολιτισμού “Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου”: Ξεκίνησε με επιτυχία το σεμινάριο “Εισαγωγή στη χαρακτική”

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή ξεκί­νη­σε την Πέμ­πτη 20 Ιού­λη το σεμι­νά­ριο «Εισα­γω­γή στη χαρα­κτι­κή» στον χώρο Πολι­τι­σμού «Εργα­στή­ρι Γιώρ­γη Βαρ­λά­μου», του ΚΚΕ. Το…

Εικαστικές Τέχνες
Πρόσκληση σε συλλογική έκθεση εικαστικού εργαστηρίου

Ζωγρα­φιές, κερα­μι­κά, κοσμή­μα­τα, χει­ρο­ποί­η­τα αντι­κεί­με­να, χαρα­κτι­κά & πολ­λα­πλά, δημιουρ­γί­ες από ύφα­σμα Αχνια­δών 2, Βοτα­νι­κός, Μετρό Κερα­μι­κός (έξο­δος Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως) Κυρια­κή 18…

Πολιτισμός
Ανακοίνωση ΕΕΤΕ: Για την μετατροπή των πέντε σημαντικών μουσείων σε νομικά πρόσωπα

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος συμ­με­ρί­ζε­ται από­λυ­τα την ανη­συ­χία των εργα­ζο­μέ­νων στα πέντε σημα­ντι­κό­τε­ρα Μου­σεία της χώρας για τις συνέπειες…

Μετάβαση στο περιεχόμενο