Περιήγηση: Ζηνοβία

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία Ζηνοβία: Δύσκολη ημέρα η Δευτέρα — Χιόνια, κρύο και προβλήματα στις συγκοινωνίες (ΦΩΤΟ)

Κακο­και­ρία: Mε ολο­νύ­χτια προ­σπά­θεια άνθρω­ποι και μηχα­νές κρά­τη­σαν ανοι­χτό το εθνι­κό δίκτυο από την Αθή­να μέχρι τη Λαμία, παρά το γεγονός…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία Ζηνοβία: Χιόνι και παγωνιά — Κλειστοί δρόμοι — Απαγορευτικό απόπλου — Αναλυτική πρόβλεψη

Πολύ χαμη­λό για την επο­χή ήταν το ποσο­στό χιο­νο­κά­λυ­ψης στην Ελλά­δα πριν την έλευ­ση της κακο­και­ρί­ας «Ζηνο­βία». Στις 27 Δεκεμβρίου…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία Ζηνοβία: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr) του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς…

Κοινωνία
Πολικές θερμοκρασίες και τα πρώτα χιόνια σε χαμηλό υψόμετρο και στην Αττική μπορεί να φέρει η κακοκαιρία «Ζηνοβία»

Κακο­και­ρία Ζηνο­βία: Τα πρώ­τα χιό­νια σε περιο­χές της Αττι­κής με χαμη­λό υψό­με­τρο είναι πιθα­νό να φέρει η επερ­χό­με­νη κακο­και­ρία «Ζηνο­βία»…