Περιήγηση: Ηλεκτρικό ρεύμα

Οικονομία
Καταιγίδα ατιλαϊκών αναδιαρθρώσεων: “Ματώνει” ο λαός για να βγουν τα πακέτα στήριξης στους ομίλους

Φορο­α­παλ­λα­γές, κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις και επι­δό­τη­ση του εργα­σια­κού «κόστους» για τζά­μπα εργα­ζό­με­νους προ­βλέ­πει ένας ακό­μα «ανα­πτυ­ξια­κός νόμος», που κατα­τέ­θη­κε την περασμένη…

Πολιτική
Μύθοι με πράσιν’ άλογα

«Η πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη θα φέρει περισ­σό­τε­ρες και καλύ­τε­ρες θέσεις εργα­σί­ας» δια­δί­δουν κυβερ­νή­σεις, κόμ­μα­τα και αστι­κά επι­τε­λεία, για να χρυ­σώ­σουν το…

Πολιτική
«Γονατίζουν» τα Λαϊκά Νοικοκυριά από τις αυξήσεις στο ρεύμα και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά

Πλη­ρώ­νουν «χρυ­σά­φι» την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια, για να γλε­ντά­νε τα κέρ­δη τους μια χού­φτα μονο­πώ­λια Δια­λύ­ουν τους οικο­γε­νεια­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς οι αυξήσεις…