Περιήγηση: Θνητότητα

Προτεινόμενο
Η Covid-19 είναι θηλυκού γένους, η θνητότητα διαφορετική από τη θνησιμότητα και άλλα γλωσσικά

Παρό­λο που έχει περά­σει τόσος και­ρός από την εμφά­νι­ση του κορο­νοϊ­ού, συνε­χί­ζουν να γίνο­νται ορι­σμέ­να λάθη και συγ­χύ­σεις ορο­λο­γί­ας, όχι…