Περιήγηση: Ινδικός Ωκεανός

Ιστορία
Τσουνάμι — νησιά Πούκετ: Μια εκ των φονικότερων καταστροφών σε όλο τον κόσμο — 230.000 νεκροί

Κοι­νό­τη­τες σε πολ­λές χώρες στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ασία τιμούν σήμε­ρα τη μνή­μη των, του­λά­χι­στον, 230.000 θυμά­των του τσου­νά­μι που χτύ­πη­σε κράτη…