Περιήγηση: Κίνα

Ιστορία
Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του 1964 αποκαλύπτουν σχέδιο πυρηνικής επίθεσης των ΗΠΑ ενάντια σε ΕΣΣΔ και Κίνα

Την κατα­στρο­φή, μέσω της χρή­σης ατο­μι­κής βόμ­βας, των υπο­δο­μών και ενός μεγά­λου μέρους του πλη­θυ­σμού της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης αλλά και…

Πολιτισμός
Αρχαία πόλη ηλικίας 2.000 ετών ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στην Εσωτερική Μογγολία

Ερεί­πια αρχαί­ας πόλης που πιστεύ­ε­ται ότι χτί­σθη­κε πριν από 2.000 χρό­νια, ανα­κά­λυ­ψαν αρχαιο­λό­γοι στην Αυτό­νο­μη Περιο­χή της Εσω­τε­ρι­κής Μογ­γο­λί­ας, στη…

Επιστήμη
Ανοίγει ο ‑κατηφορικός- δρόμος για τη δημιουργία ανθρώπινων κλώνων; — Κινέζοι κλωνοποίησαν μαϊμούδες

Ένα ακό­μη βήμα για την κλω­νο­ποί­η­ση ανθρώ­πων έκα­ναν επι­στή­μο­νες του Ινστι­τού­του Νευ­ρο­ε­πι­στή­μης της Κινε­ζι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών στη Σαγκάη, οι οποίοι…