Περιήγηση: Καστοριά

Επικαιρότητα
Καστοριά: Άγριες αποδοκιμασίες στον Άδωνι Γεωργιάδη (VIDEO)

Με έντο­νες απο­δο­κι­μα­σί­ες υπο­δέ­χτη­καν τον υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη, αλλά και τον υφυ­πουρ­γό Ανά­πτυ­ξης Νίκο Παπα­θα­νά­ση, κάτοι­κοι και…

Κοινωνία
Νεαρό ζαρκάδι βρέθηκε τραυματισμένο κοντά στην Κορομηλιά Καστοριάς

Ενθαρ­ρυ­ντι­κές είναι οι πρώ­τες ενδεί­ξεις για νεα­ρό ζαρ­κά­δι που βρέ­θη­κε τραυ­μα­τι­σμέ­νο στο οδό­στρω­μα, κοντά στην Κορο­μη­λιά Καστο­ριάς. Όπως ανα­κοί­νω­σε ο…

Κοινωνία
Καστοριά: «Το μεγαλείο της μάνας, το μεγαλείο της φύσης» — H μαμά αρκούδα έθαψε τα δύο μωρά της

Δύο μικρά αρκου­δά­κια βρέ­θη­καν νεκρά, θαμ­μέ­να σε αγρό­κτη­μα στην παρα­λί­μνια περιο­χή μετα­ξύ Πολυ­κάρ­πης και Φωτει­νής, με τα μέλη της ομάδας…