Περιήγηση: Κυριακή Πετράκου

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αιμίλιος Κομβόπουλος: Ρωμιός ερασιτέχνης ηθοποιός και σκηνοθέτης

Παρου­σιά­ζει η Κυρια­κή Πετρά­κου // Καθη­γή­τρια Τμή­μα­τος Θεα­τρι­κών Σπου­δών Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης Αιμί­λιος Κομ­βό­που­λος. Ρωμιός ερα­σι­τέ­χνης ηθο­ποιός και…