Περιήγηση: Κόμμα «Σπαρτιάτες»

Επικαιρότητα
Κάλεσμα από πρωτοπαλίκαρο του Κασιδιάρη να στηριχθεί ο Βελόπουλος

Κάλε­σμα ενί­σχυ­σης του κόμ­μα­τος Βελό­που­λου στις ευρω­ε­κλο­γές απηύ­θυ­νε σε δια­δι­κτυα­κή του συνέ­ντευ­ξη το μέχρι πρό­τι­νος πρω­το­πα­λί­κα­ρο του κατα­δι­κα­σμέ­νου ναζί Ηλία…

Επικαιρότητα
Βουλή: Αποχώρησαν οι βουλευτές του ΚΚΕ μόλις ανέβηκε στο βήμα ο επικεφαλής του φασιστικού μορφώματος «Σπαρτιάτες»

Σύσ­σω­μη η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ απο­χώ­ρη­σε από την αίθου­σα της Ολο­μέ­λειας της Βου­λής όταν ανέ­βη­κε στο βήμα ο πρόεδρος…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Σπαρτιάτες»: Διπλάσια ποσοστά στα τμήματα ενστόλων

Υψη­λά ποσο­στά φαί­νε­ται να έλα­βε το εθνι­κι­στι­κό μόρ­φω­μα «Σπαρ­τιά­τες» στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα όπου ψήφι­σαν τα Σώμα­τα Ασφα­λεί­ας. Σύμ­φω­να με δημοσιεύματα,…

Επικαιρότητα
Βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας: Οι «Σπαρτιάτες» αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να προχωρήσει πιο δυναμικά

Δεν πρό­λα­βε να μπει στη Βου­λή και αμέ­σως έδω­σε το πολι­τι­κό στίγ­μα της. Ο λόγος για την Τζώρ­τζια Κεφα­λά, νεοεκλεγείσα…